selaa koulutuksia
Ajankohtaista

Pokella edistetään kestävää kehitystä

Pokella eri alojen opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa sekä arjen toiminnoissa otetaan entistä enemmän huomioon kestävän kehityksen periaatteet ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista.

Kestävä kehitys ammatillisessa koulutuksessa on tietoa ja taitoa, kyvykkyyttä ja tahtoa toimia omalla ammattialallaan vastuullisesti sekä kestävää tulevaisuutta vahvistaen. Kestävän kehityksen merkitys korostuu yhä enemmän ammatillisessa koulutuksessa, sillä se perustuu työelämän osaamistarpeisiin ja vahvaan yhteistyöhön työelämän kanssa, jossa kestävä kehitys on jo vahvasti esillä.

Pokella on käynnissä Samassa veneessä 7 -hanke, jonka yksi tavoite on kestävän kehityksen vahvistaminen koko oppilaitoksessa. Tämän edistämiseksi tänä keväänä toteutettiin laaja kestävän kehityksen arviointi Poken eri yksiköissä ja aloilla. Arviointilomakkeen pohjalta lähdetään suunnittelemaan kestävän kehityksen toimintasuunnitelmaa seuraavana syksynä.

Pokelle on myös perustettu kestävän kehityksen työryhmä, joka muodostuu eri alojen toimijoista. Kestävän kehityksen työryhmä kokoontuu säännöllisesti ja kehittää kestävän kehityksen toteutumista Poken oppilaitoksessa. Työryhmää koordinoi luonto- ja ympäristöalan lehtori Tarja Hyötyläinen.

Pokella suositaan luomu- ja lähiruokaa

Pokella kestävä kehitys näkyy muun muassa siten, että materiaalihankinnoissa keskitytään tuotteisiin, joiden elinkaari on mahdollisimman pitkä ja valmistustekniikka perustuu hyväksyttyihin ympäristöstandardeihin. Materiaaleja, energiaa ja vettä pyritään käyttämään mahdollisimman säästeliäästi, ja jätteiden lajittelua ja kierrätystä toteutetaan jätehuoltomääräysten mukaisesti ja pyritään vielä tehostamaan tulevaisuudessa lisäämällä esimerkiksi jäteastioiden määrää.

Opiskeluhuolto, opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen, turvallisuus ja kouluyhteisön hyvinvointi ovat osa sosiaalisesti kestävää kehitystä oppilaitoksen arjessa. Ruokapalveluissa hyödynnetään luomu- ja lähiruokaa sekä siivouspalveluissa käytetään ympäristöystävällisiä puhdistusaineita ja minimoidaan ympäristön kemikaalikuorma asianmukaisella annostelulla. Sen lisäksi eri aloilla kestävää kehitystä toteutetaan alakohtaisesti ja mahdollisuuksien mukaan.

Poken luonnonvara-alalle Tarvaalassa on jo myönnetty OKKA-säätiön ympäristösertifikaatti vuonna 2009 ja kestävän kehityksen sertifikaatti vuonna 2011. Tarvaalan luonnonvara-alalle järjestetään uusi auditointi vuoden lopussa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada sertifikaatti kaikille Poken aloille.

Kestävää kehitystä on tuotu esiin muun muassa somekanavissa Instagramissa ja Facebookissa. Olemme luoneet kestävän kehityksen somesarjan, jossa nostamme esiin oppilaitoksessamme tapahtuvia kestävän kehityksen oivalluksia.

Kestävä kehitys on jatkuvaa arviointia ja kehittämistä, eikä se lopu oppilaitoksessamme minkään hankkeen päätyttyä. Luomme yhdessä tuleville sukupolville mahdollisuuden elää hyvää elämää maapallollamme vielä pitkään!