selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Opintojen keskeyttäminen

Opintojen keskeyttäminen

Sinulla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opiskeluoikeutesi siksi ajaksi, kun olet suorittamassa asevelvollisuutta, vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalvelusta. Opiskeluoikeus voidaan keskeyttää ajaksi, jonka saat sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Väliaikainen keskeytys voidaan tehdä myös muusta perustellusta syystä.

Keskustele etukäteen tilanteestasi vastuuopettajan, opinto-ohjaajan, kasvatusohjaajan tai kuraattorin kanssa ennen lopullista päätöstäsi.

Opintojen keskeyttämistä haetaan kirjallisesti oheisella lomakkeella. Täytä lomake ja esitä se vastuuopettajallesi, opinto-ohjaajalle tai kasvatusohjaajalle. Tämän jälkeen lomake viedään koulutusjohtajalle, joka tekee päätöksen keskeyttämisestä. Täytä myös lomake, jolla kerätään seurantaa varten tiedot keskeyttämisen syistä.

Ennen opintojesi keskeyttämistä luovuta takaisin kaikki oppilaitoksesta saamasi työvälineet ja avaimet sekä maksa laskusi.

Opintotoimisto antaa sinulle otteen opintosuoritusrekisteristä, johon on merkitty suorittamasi opinnot arvosanoineen.

Opintojen keskeyttäminen oppivelvollisen osalta

Oppivelvollisuuslaki säätelee opintojen keskeyttämistä oppivelvollisten osalta. Oppivelvollisen huoltaja voi hakea oppivelvollisuuden keskeyttämistä seuraavista syistä:

1) oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi;

2) äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi;

3) vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana;

4) oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi.

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.

Ennen kun koulutuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen, tulee selvittää, onko oppivelvollisuuden suorittaminen mahdollista yksilöllisten valintojen, yksilöllistämisen, välttämättömien tukitoimien tai kohtuullisten mukautusten avulla.

Koulutuksen järjestäjä päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä. Jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija, keskeyttämisestä päättää oppivelvollisen asuinkunta. Koulutuksen järjestäjän on ilmoitettava oppivelvollisen yksilöinti- ja yhteystiedot oppivelvollisen asuinkunnalle, jos oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytetään toistaiseksi.