selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuus

Peruskoulun päättävillä on velvollisuus hakeutua joko toisen asteen tai nivelvaiheen koulutukseen. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon. Oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kunnes opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Oppivelvollisuus koskee opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet perusopetuksensa 1.1.2021 jälkeen.

Maksuton toinen aste

Oppivelvolliselle opiskelijalle toinen aste (ammatillinen perustutkinto tai lukio) on maksuton. Opiskelija saa maksutta opetuksen edellyttämät oppimateriaalit, työasut, -välineet ja -aineet sekä muut välttämättömät tarvikkeet. Lisäksi alakohtaiset tutkinnon edellyttämät pätevyydet ja lupakortit (esim. työturvallisuus-, tulityö-, ensiapukortti tai hygieniapassi) sekä tutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viranomaismaksut ja ajokortit ovat maksuttomia. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse. Opetus, ruokailu ja asuntolassa asuminen ovat edelleen maksuttomia.

Maksuttomuus kestää sen ikävuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta, ellei hän sitä ennen ole suorittanut toisen asteen tutkintoa.

Oppivelvollinen saa koulumatkatuen, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 7 kilometriä. Koulumatkatuesta lisää tietoa Koulumatkatuki – kela.fi . Ohjeet Koulumatkatuen hakemiseen oppilaitoksen Koulumatkatuki-sivulta.

Oppivelvollisen mahdollisuudesta muuhun opintotukeen kerrotaan Kelan sivulla Oppivelvollisuus laajenee – kela.fi

Mitä oppivelvollisuus tarkoittaa opiskelijalle

Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen.

Opiskelijalla on oikeus tarvitsemiinsa tukitoimiin, opinto- ja muuhun ohjaukseen. Opiskeluhuolto ja opiskeluhuollon palvelut (koulukuraattori ja-psykologi sekä opiskeluterveydenhuolto) kuuluvat myös oppivelvolliselle.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

Mitä oppivelvollisuus tarkoittaa huoltajalle

Oppivelvollisuuden suorittamisen valvonta on huoltajan tehtävä. Huoltaja voi seurata opintojen etenemistä ja opetukseen osallistumista Wilmasta, johon kirjautumiseen hän on saanut ohjeet sähköpostitse/kirjeitse. Huoltaja antaa selvityksen opiskelijan poissaoloista Wilmaan. Huoltaja voi myös aina ottaa yhteyttä oman nuorensa ryhmän vastuuopettajaan, opinto-ohjaajaan, opettajaan tai kasvatusohjaajaan.

POKEn velvollisuudet koulutuksen järjestäjänä

Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on:

  • seurata opintojen edistymistä. Tämän takia seuraamme opiskelijan osallistumista opetukseen eli Wilmaan tehdään läsnä- ja poissaolomerkinnät.
  • ilmoittaa oppivelvollisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, jos opinnot eivät edisty riittävästi
  • selvittää oppivelvollisen saamien koulutuksen järjestäjän tukitoimien riittävyys (opiskelijalla oikeus tarvitsemiinsa tukitoimiin sekä opinto- ja muuhun ohjaukseen)
  • tarvittaessa ohjata oppivelvollinen hakeutumaan muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin

Lisätietoa oppivelvollisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön tietopaketti oppivelvollisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Usein kysytyt kysymykset oppivelvollisuudesta

Laki ammatillisesta koulutuksesta

Oppivelvollisuuslaki