selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Opiskelun pelisääntöjä

Ohjeet ja säännöt

Yhteiset pelisäännöt on luotu helpottamaan kaikkien pokelaisten yhteiseloa, lisäämään opiskelu- ja työskentelymukavuutta sekä takaamaan yhteisen oppilaitosympäristön turvallisuus ja viihtyisyys.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijana sinulla on oikeus

 • turvalliseen opiskeluympäristöön
 • saada opetussuunnitelman ja oman HOKS:n mukaista opetusta, tukea, opinto- ja muuta ohjausta
 • maksuttomaan opetukseen (ja oppivelvollisilla maksuttomiin opiskeluun tarvittaviin välineisiin)
 • yhteen maksuttomaan ateriaan koulupäivinä
 • tulla kuulluksi ennen opintoihisi tai asemaasi olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä
 • osallistua koulutuksen kehittämiseen

Opiskelijana sinun velvollisuutesi on

 • osallistua HOKS:n mukaiseen opetukseen
 • Opiskelijoilla on velvollisuus käyttäytyä turvallisesti muita kiusaamatta ja syrjimättä. Lisäksi opiskelijan on toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.
 • suorittaa tunnollisesti opintoihin liittyvät tehtävät
 • ilmoittaa sairaus- ja muista poissaoloista mahdollisimman nopeasti vastuuopettajalle
 • pitää salassa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana tietoon tulleet asiat

Nikotiinittomuus ja päihteettömyys

Poke on nikotiiniton oppilaitos. POKEssa noudatetaan tupakkalakia, edistetään opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia ja terveyttä sekä tuetaan nikotiinittomuuteen. Savuttomuudella ja nikotiinittomuudella mahdollistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan työskentely viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. Pokessa opiskelijoita kannustetaan päihteettömyyteen.

Huumausainetestaus

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön työtehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä ja että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus. Tällä säännöksellä luodaan yhtenäisiä käytänteitä työelämän kanssa.

Velvoitteen huumausainetestiin opiskelijalle antaa koulutusjohtaja. Opiskelija saa ohjeet aikatauluineen todistuksen hankkimista varten. Koulutuksen järjestäjä vastaa todistuksen hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista.

Mikäli opiskelija ei toimita todistusta annetussa ajassa, hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus.