selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Opiskelun pelisääntöjä

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijana sinulla on oikeus

 • turvalliseen opiskeluympäristöön
 • saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta
 • maksuttomaan opetukseen
 • yhteen maksuttomaan ateriaan koulupäivinä
 • tulla kuulluksi ennen opintoihin tai asemaansa olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä
 • osallistua koulutuksen kehittämiseen

Opiskelijana sinun velvollisuutesi on

 • osallistua opetukseen
 • käyttäytyä asiallisesti
 • suorittaa opintoihin liittyvät tehtävät
 • ilmoittaa sairaus- ja muista poissaoloista mahdollisimman nopeasti vastuuopettajalle
 • pitää salassa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana tietoon tulleet asiat

Opetukseen osallistuminen

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 531/2017

94§ ja 95§ Opiskelijan velvollisuudet

 • Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.
 • Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
 • Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa.

Savuttomuus ja päihteettömyys

Poke on savuton oppilaitos.

Savuttomuudella noudatetaan tupakkalakia, edistetään opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia ja terveyttä. Näin mahdollistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan työskentely viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. Pokessa opiskelijoita kannustetaan päihteettömyyteen.

Huumausainetestaus

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön työtehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä ja että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus. Tällä säännöksellä luodaan yhtenäisiä käytänteitä työelämän kanssa.

Velvoitteen huumausainetestiin opiskelijalle antaa koulutusjohtaja. Opiskelija saa ohjeet aikatauluineen todistuksen hankkimista varten. Koulutuksen järjestäjä vastaa todistuksen hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista.

Mikäli opiskelija ei toimita todistusta annetussa ajassa, hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus.