selaa koulutuksia
Oppimaan

Terveydentila ja toimintakyky

Terveydentila ja toimintakyky

Hakijan kannattaa selvittää, onko hänen terveydentilassaan tai toimintakyvyssään tekijöitä, jotka vaikuttavat hänen opiskeluunsa ja mahdollisuuksiinsa työskennellä haluamallaan alalla.

Joitain perustutkintoja koskevat erityiset terveydentilavaatimukset, jotka perustuvat ammatillisesta koulutuksesta annettuun lainsäädäntöön. POKEn järjestämässä perustutkintokoulutuksessa vaatimukset koskevat

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ovat Opintopolussa. Niiden tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa koulutuksessa ja myöhemmin työelämässä.

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutuksiin liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Lainsäädäntö mahdollistaa myös opiskeluoikeuden peruuttamisen tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua.

Opiskelijaksi hakeutuminen

Tutkintoon vaadittava terveydentila ja toimintakyky pyritään varmistamaan jo haku- ja valintavaiheessa. Hakijalta kysytään yhteishaun hakulomakkeella, onko hänellä terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille ja onko hänen opiskeluoikeutensa aiemmin peruutettu. Lisäksi hänen tulee antaa koulutuksen järjestäjän pyynnöstä opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa.

Mikäli koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijan valintaan ole perustetta, se tekee kielteisen valintapäätöksen perusteluineen.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden seuraavin perustein

  • Opiskelija on opinnoissaan toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja on näin osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä.
  • Opiskelija ei täytä terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä.
  • Opiskelija on hakuvaiheessa salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi.
  • Kun opinnot tai opintoihin kuuluva työpaikalla tapahtuvan koulutus edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä ja opiskelija on tuomittu rangaistukseen tietystä, laissa määrätystä rikoksesta ja opiskeluoikeuden peruuttaminen on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi.

Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan määrätä terveydentilan toteamiseksi terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos ne ovat välttämättömiä terveydentilan tai toimintakyvyn selvittämiseksi. Koulutuksen järjestäjä vastaa määräämistään tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista.

Jos opiskelija kieltäytyy terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tutkimuksiin ja tarkastuksiin.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Opiskelija voi hakea koulutuksen järjestäjältä opiskeluoikeuden palauttamista, jos opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneita syitä ei enää ole. Opiskelijan tulee toimittaa koulutuksen järjestäjälle terveydentilaansa koskevat lausunnot.

Huumausainetestaus

Kaikkia opiskelijoita koskee ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännös huumausainetestauksesta. Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena koulutukseen kuuluvissa käytännön tehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

Koulutuksen järjestäjä vastaa todistuksen hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista. Jos opiskelija kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä, hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus.