selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Tavoite

Oppilaitoksen järjestyssäännön tehtävänä on luoda edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle ja olla perusta opiskeluympäristön turvallisuudelle ja viihtyvyydelle.
Tavoite saavutetaan jokaisen opiskeluyhteisön jäsenen vastuulla omasta toiminnasta.

Soveltaminen

Järjestyssääntöä sovelletaan

 • oppilaitoksen työpäivinä
 • oppilaitoksen tai opiskelijajärjestöjen järjestämissä tilaisuuksissa oppilaitoksen alueella
 • opiskeluun liittyvissä tilanteissa kuten työpaikalla tapahtuvan oppimisenaikana, tutustumis- ja vierailukäynneillä, matkoilla ja retkillä
 • opiskelijoiden koulumatkoilla ja koulumatkojen odotusaikoina

Oppilaitoksen alueena pidetään koulu- ja asuntolarakennuksia sekä niiden tontteja. Lisäksi oppilaitoksen työkohteet ja ajoneuvot luetaan oppilaitoksen alueeseen kuuluviksi.

Opiskeluun liittyviksi tilaisuuksiksi katsotaan myös oppilaitoksen opiskelijoilleen oppilaitoksen alueella ja sen ulkopuolella järjestämät tilaisuudet sekä muut opiskelijoille oppilaitoksen alueella järjestettävät tilaisuudet niin kouluaikana kuin sen ulkopuolellakin. Työpaikoilla järjestettävä koulutus kuuluu järjestyssääntöjen piiriin, mikäli koulutuksen järjestää oppilaitos. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana noudatetaan työpaikan sääntöjä. Opiskelijan on noudatettava kaikissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa opettajan ohjeita ja neuvoja.

Päivittäinen työskentely

Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

 • Opiskelijoilla on velvollisuus käyttäytyä turvallisesti muita kiusaamatta ja syrjimättä. Lisäksi opiskelijan on toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.
 • Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti lukujärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana, ellei opettajan kanssa ole muuta sovittu.
 • Kaikenlainen oppitunteja häiritsevä toiminta on kielletty. Opettaja puuttuu välittömästi kaikkiin häiriötä aiheuttaviin tilanteisiin.
 • Jokainen oppilaitosyhteisön jäsen on velvollinen pitämään oppilaitoksen alueen siistinä.
 • Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle. Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen.
 • Oppilaitos ei vastaa tiloihinsa jätetystä omaisuudesta.
 • Opiskelija on velvollinen noudattamaan kaikkia työturvallisuutta koskevia ohjeita. Tapaturman sattuessa on viipymättä otettava yhteys asianomaiseen opettajaan tai muuhun oppilaitoksen henkilökuntaan. Jokaisella oppilaitosyhteisön jäsenellä on lisäksi velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista, jotka voivat vaarantaa työturvallisuuden.
 • Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä.
 • Koulutusjohtajalla tai opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa opiskelijalta edellä mainitun kaltainen esine tai aine. Koulutusjohtajalla tai opettajalla on oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa edellä mainitun esineen tai aineen haltuun ottamiseksi.
 • Koulumatkoilla noudatetaan tieliikennelakia ja -asetusta ja oppilaitoksen alueella liikenteestä annettuja ohjeita. Kulkuneuvot on oppilaitoksen alueella pysäköitävä niille varatuille alueille.
 • Opettajalla ja kuntayhtymän johtajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppimisympäristössä tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Opintojen etenemisen seuranta ja eronneeksi katsominen

Opintojen tulee edetä opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Oppilaitoksella on velvollisuus seurata opintojen etenemistä. Opintojen etenemisen ja opiskelijan poissaolojen osalta noudatetaan erikseen annettuja ohjeita.

 • Opinnoissa etenemättömyys johtaa vastuuopettajan kanssa käytävään ohjauskeskusteluun, jonka tavoitteena on selvittää opintojen jatkamisen edellytyksiä. Ohjauskeskustelussa voi olla mukana opinto-ohjaaja, kasvatusohjaaja ja opiskeluhuollon palveluiden edustaja.
 • Opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, jos on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut tutkintoon valmentavaa koulutusta 11 §:ssä säädetyssä ajassa.

Tupakointi, huumeet ja päihteet

Tupakoinnissa noudatetaan tupakkalakia. Tupakointi oppilaitoksessa ja sen alueella on kielletty.

Huumeiden ja päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksessa ja sen alueella on kielletty. Opiskelija voidaan velvoittaa perustellusta syystä esittämään huumausainetestiä koskeva todistus.

Seuraamukset rikkomuksista

Poistumismääräys ja opiskelun epääminen

Opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opetustilasta tai oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta tai häneltä voidaan evätä osallistuminen opiskeluun enintään kolmen työpäivän ajaksi, kun hän

 • häiritsee opetusta
 • käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti opiskeluympäristössä
 • vaarantaa toisen henkeä tai terveyttä
 • pitää hallussaan laittomaksi luokiteltua esinettä tai ainetta

Opiskelijan poistamisesta opetustilasta tai oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta päättävät koulutusjohtaja, opettaja tai työpaikalla järjestettävän koulutuksen työnohjaaja yhdessä tai erikseen. Opiskelun epäämisestä päättää koulutusjohtaja.

Kirjallinen varoitus

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, kun hän

 • häiritsee opetusta
 • käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti
 • menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestyssääntöjä
 • kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä
 • on selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää kuntayhtymän johtaja.

Opiskelijan erottaminen määräajaksi oppilaitoksesta

Opiskelija voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi, kun

 • opiskelijan teko tai laiminlyönti on vakava tai
 • opiskelija jatkaa kirjallisen varoituksen perusteena ollutta epäasiallista käyttäytymistä tai
 • tuomioistuin on tuominnut opiskelijan rangaistukseen ja oppilaitoksesta erottaminen on opiskelijan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen perusteella perusteltua.

Muun kuin oppivelvollisen opiskelijan erottamisesta enintään kolmeksi kuukaudeksi päättää kuntayhtymän johtaja.

Opiskelijan erottamisesta yli kolmen kuukauden määräajaksi päättää opiskeluoikeuden toimikunta.

Oppivelvollisen määräaikaisesta erottamisesta päättää opiskeluoikeuden toimikunta.

Opiskelijan kuuleminen

Ennen kirjallisen varoituksen antamista ja opiskelijan erottamista oppilaitoksesta opiskelijalle yksilöidään kurinpitorangaistukseen syynä oleva teko tai laiminlyönti, hankitaan tarpeellinen selvitys asiasta sekä kuullaan opiskelijaa. Ennen opiskelijan erottamista oppilaitoksesta kuullaan myös opiskelijan huoltajaa. Opiskelijan poistamisesta opetustilasta tai oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta sekä opiskelun epäämisestä ilmoitetaan opiskelijan huoltajalle.

Kirjallisesta varoituksesta ja opiskelijan erottamisesta määräajaksi annetaan kirjallinen päätös. Poistumismääräystä ja opiskelun epäämistä koskevat toimenpiteet kirjataan.

Muut ohjeet

Ohjeet oppilaitoksen toimintaan liittyvistä asioista kuten ruokailusta, liikenteestä oppilaitoksen alueella ja sen välittömässä läheisyydessä, pysäköinnistä, vapaa-ajan toiminnasta, oppilaitoksen omaisuuden käytöstä, yleiseen turvallisuuteen liittyvistä asioista jne. annetaan erikseen. Oppilaitoksen asuntoloissa noudatetaan erillistä järjestyssääntöä.

Järjestyssääntöjen tulkinnasta syntyvät erimielisyydet ratkaisee kuntayhtymän johtaja.

Voimaantulo
Tämä järjestyssääntö tulee voimaan 1.8.2022.