selaa koulutuksia
POKE

Sidonnaisuudet

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet

Kuntalaissa (410/2015, 84 §) määriteltyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kuntayhtymän hallituksen jäseniä ja varajäseniä, kuntayhtymän valtuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, kuntayhtymän johtajaa sekä hallituksen ja tarkastuslautakunnan esittelijöitä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntayhtymän hallitus

Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtajat

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta

Kuntayhtymän viranhaltijat