selaa koulutuksia
POKE

Laadunhallintajärjestelmä

Laadunhallintajärjestelmän kehitys

Laadunhallinta on perustunut aina toiminnan suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja jatkuvan parantamisen periaatteisiin. Systemaattinen toiminta/laadunhallintajärjestelmän rakentaminen aloitettiin v. 2012 perustuen toimintaa ohjaaviin EU-tason ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen viitekehykseen, OKM:n ammatillisen koulutuksen laatustrategiaan 2011-2020, OPH:n ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositukseen sekä ISO 9001 -laadunhallintastandardiin.

Ammatillisen koulutuksen uudistumisen ja v. 2018 voimaan astuneen uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön myötä myös laadunhallintajärjestelmää arvioitiin ja muokattiin uudestaan.  Laatutyön  muutoksen ja kehittämisen tukena olivat Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030, KARVIn luonnosvaiheessa olevaa Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien arvioinnin käsikirja 2021-2022 sekä OPH:n julkaisema Vertaisarvioinnin arviointialueet ja kriteerit ammatillisen koulutukseen.

Oma laadunhallintajärjestelmä päädyttiin rakentamaan vahvasti oman toiminnan kehittämistä tukevaksi työvälineeksi käytännön laatutyöhön, jota tehdään yhdessä sovituin menetelmin vastuuttaen myös jokainen itse oman työnsä laaduntekijäksi. Samalla päivitettiin keskeiset prosessit, toimintaohjeet ja arviointijärjestelmä vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä.

Laatujärjestelmän kuvausta, dokumentointia ja sisältöjä kehitetään edelleen integroimalla toimintakäsikirja uudistuksen alla olevaan Sharepoint-pohjaiseen intraan.  Laatutyön tukena on ollut usean vuoden ajan laatuverkostot, joista tärkeimpänä Samassa veneessä – laatuverkosto.

Oma perustehtävä, visio, arvot ja strategiset painopisteet

Laadunhallinta palvelee kuntayhtymän perustehtävää ja toiminta-ajatusta, joka on: Ammattitaidolla hyvinvointia seudun parhaaksi.

Laatutyön lähtökohtana ovat strategiaprosessissa yhdessä määritellyt arvot: yhdessä tekeminen, vastuullisuus sekä uudistuminen ja kehittyminen.

Tavoitteena on, että kuntayhtymä on vetovoimainen osaamisen kehittäjä.

Keskeiset tavoitteet ja toiminnan suuntaviivat perustehtävän toteuttamiseksi ja tavoitetilan saavuttamiseksi ovat asiakaslähtöisyys, toimiva työyhteisö ja motivoitunut henkilöstö sekä tuloksellinen toiminta ja talous.

Tarkempi kuvaus

Toimintajärjestelmän perustana on kuvaus, joka perustuu jatkuvan parantamisen kehään: suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen. Lähtökohtana ovat strategia, arvot ja visiot sekä toisaalta asiakkaiden l. opiskelijoiden ja työelämän tarpeet ja tuloksena tyytyväiset asiakkaat. Toiminnan keskiössä ovat opiskelijan polku sekä työelämän palvelut. Laadukkaan toiminnan perustana ovat strateginen suunnittelu ja talous, pedagoginen suunnittelu, henkilöstö sekä tilat ja laitteet. Näiden kokonaisuuksien laadunhallintaan on tuotettu keskeiset prosessikuvaukset sekä käsikirjat ja toimintaohjeet ja -suunnitelmat.

Arviointijärjestelmän kuvaus

Arviointijärjestelmän kuvauksessa on määritelty kuntayhtymän järjestämän koulutuksen ja muun toiminnan arviointimenettelyt. Arviointijärjestelmä on osa kuntayhtymän toimintajärjestelmää. Kuntayhtymän toiminnan kehittäminen ja laadunhallinta perustuvat arviointijärjestelmässä määritellyin tavoin kerättyyn tietoon ja siitä tehtäviin analyyseihin ja johtopäätöksiin.

Toiminnan ja talouden arviointi tuottaa tietoa kuntayhtymän ja POKEn johtamista, päätöksentekoa ja toiminnan ohjausta varten sekä toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi. Toimintaa ja taloutta arvioidaan säännöllisesti tehtävien asiakas- ja sidosryhmäpalautteiden sekä henkilöstökyselyjen kautta. Laadunhallintaa käytännössä tukevat eri organisaatiotasoilla tehtävä toiminnan ja talouden seuranta sekä eri osa-alueisiin kohdistuvat sisäiset auditoinnit ja vuosittainen johdon katselmus, jonka pohjalta arvioidaan toiminnan ja tulosten kehittymistä sekä tehdään kehittämissuunnitelma.

Tulosalueiden toimenpiteet kuntayhtymän strategioiden ja tavoitteiden toteuttamiseksi määritellään alakohtaisissa toimintasuunnitelmissa, joiden toteutumista seurataan vuosittain.