selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Kasvatusohjaaja

Kasvatusohjaajat Pokessa

Kasvatusohjaaja on ohjaus-, nuoriso- ja kasvatusalan ammattilainen, jonka ensisijainen tehtävä on opiskelijoiden opiskeluhyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Kasvatusohjaaja toimii oppilaitosarjessa ja on helposti saavutettavissa oleva matalan kynnyksen tuki opiskelijoille ja opettajille.

Kasvatusohjaaja tekee yhteisö- ja yksilötason opiskeluhuoltotyötä ja toimii yhteistyössä alaikäisten opiskelijoiden huoltajien kanssa.  Kun nuorella, huoltajalla tai opettajalla herää huoli opiskelijan tilanteesta, opinnoista, hyvinvoinnista tai vaikkapa jaksamisesta, hän voi ottaa yhteyttä kasvatusohjaajaan pohtiakseen tilannetta ja miettiäkseen jatkotoimia tai tuentarvetta. Tärkeää on muistaa, että se, joka on huolissaan nuoren tilanteesta, ottaa huolensa puheeksi nuoren itsensä kanssa.

Kasvatusohjaajan tehtäviin kuuluu tukea opiskelijaa tämän näkökulmasta oikea-aikaisesti ja tarpeiden mukaisesti ja tarvittaessa saattaa nuori opinto-ohjaajan, opettajan tai ervan ohjaukseen, opiskeluhuollon palveluiden (opiskeluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi) tai vaikkapa etsivän nuorisotyön tuen piiriin.

Opiskeluhuoltolain mukaisesti kasvatusohjaajan tehtäviin kuuluvat yhdessä opettajien, oppilaitoksen henkilökunnan ja opiskeluhuollon ammattihenkilöstön kanssa opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen sekä niiden edellytyksiä lisäävä toimintaa oppilaitosyhteisöissä.

Kasvatusohjaaja

 • pitää esim. ryhmädynamiikkaan, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, kiusaamisen ehkäisemiseen, sosiaaliseen hyvinvointiin, tunnetaitoihin tai sosiaaliseen vahvistamiseen liittyviä teematunteja ryhmissä
 • toimii oppitunneilla ryhmissä ohjaajana, opiskelijoiden tukena ja opettajan apuna
 • antaa opiskelijalle ohjausta ja tukea tehtävien suorittamisessa yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa sovituilla tavoilla
 • kartoittaa yhdessä opiskelijan kanssa tämän elämäntilannetta, hyvinvoinnin kokemusta ja tuentarvetta
 • tapaa nuorta kahden kesken (tukea antavat keskustelut ja oppilashuollon palvelujen tarpeen kartoitus)
 • ohjaa opiskelijaa oppilashuollon tai muihin tämän tarvitsemiin palveluihin
 • järjestää sosiaali- ja elämyspedagogiikkaan perustuvia pienryhmätoimintoja opiskelijoille yksin tai yhdessä opiskeluhuollon ammattihenkilöstön kanssa
 • suunnittelee, organisoi ja toteuttaa yhteisöllisiä tapahtumia, teemapäiviä ja ryhmätoimintoja yhdessä opiskelijoiden, opettajien, muun henkilökunnan, opiskeluhuollon ammattihenkilöstön ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
 • toimii Piilolan ja Opinahjon opiskeluhuoltoryhmissä osallistuen opiskeluhuollon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • osallistuu yksilöllisiin moniammatillisiin asiantuntijaryhmiin opiskelijan niin halutessa
 • tekee opiskelijan opiskelujen ja hyvinvoinnin tukemiseksi yhteistyötä (alaikäisen) opiskelijan huoltajan/huoltajien, opettajien, opojen, ervojen, etsivän nuorisotyöntekijöiden ja opiskeluhuollon palveluiden (kuraattori, terveydenhoitaja ja psykologi) kanssa
 • on ihminen, jolta voi kysyä, kun opiskelija, huoltaja tai opettaja ei tiedä, kenen kanssa voisi keskustella tai mistä saada tukea itseään huolestuttavassa tilanteessa

Kasvatusohjaajat

Merja Haaksiluoto
työpuhelin: 040 6621 571

Anne Tuliranta-Koitela
työpuhelin: 040 624 0330