selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Arviointi

Arviointi

Palaute osaamisen kehittymisestä

Saat opintojen aikana palautetta osaamisesi kehittymisestä. Se voi suullista tai kirjallista. Palautetta antavat opetuksesta vastaavat opettajat ja muut opetukseen, ohjaukseen ja tukeen osallistuvat.

Palautteen antamisella ohjataan ja kannustetaan HOKSin mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitetään itsearviointitaitojasi.

Osaamisen osoittaminen eli näyttö

Osaamisen arvioinnissa selvitetään, miten hyvin hallitset tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Osaamistasi arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin, osaamistavoitteisiin ja asetettuihin arviointikriteereihin.

Ammatillisissa tutkinnon osissa osoitat osaamisesi ensisijaisesti näytöissä. Osoitat osaamisesi käytännön työtehtävissä aidoissa työtilanteisissa ja –prosesseissa.

Näytön arvioi kaksi arvioijaa: opettaja ja työelämän edustaja. Perustutkinnoissa arviointiasteikko on 1-5. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa arviointi on hyväksytty/hylätty.

Arvioinnin uusiminen ja korottaminen

Opiskelijalle järjestetään tarvittaessa mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan. Ennen näytön uusimista opiskelijan kanssa yhdessä suunnitellaan, millaista osaamista hän tarvitsee lisää ja miten osaaminen hankitaan.  Opettaja tiedottaa uusimisen mahdollisuuksista ja sopii järjestelyistä.

Opiskelija voi myös korottaa osaamisen arvioinnin perusteella annettuja hyväksyttyjä arvosanoja. Korottaminen on mahdollista vain tutkinnon osissa. Jos opiskelija on jo saanut todistuksen, korottamisesta peritään maksu.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaiseminen

Jos haluat osaamisen arvioinnin tarkistamista, sinun tulee ensisijaisesti keskustella asiasta arvioinnin tehneen opettajan kanssa.

Jos haluat keskustelun jälkeen arvioinnin tarkistamista, voit tehdä kirjallisen arvioinnin tarkistuspyynnön osaamisen arvioijille. Osaamisen arvioinnin tarkistamispyyntö tulee tehdä 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun sinulla on ollut tilaisuus saada tietoon arviointi ja tiedot arviointiperusteiden soveltamisesta omaan näyttösuoritukseesi tai muuhun suoritukseen.

Tarkistuspyynnön perusteella osaamisen arvioijat tarkistavat arviointia tai hylkäävät pyynnön.

Jos olet tyytymätön arvioinnin tarkistuksen perusteella saamaasi osaamisen arviointipäätökseen, voit tehdä kirjallisen arvioinnin oikaisupyynnön työelämätoimikunnalle. Arvioinnin oikaisun ratkaisu voi olla, että osaamisen arviointi velvoitetaan tekemään uudelleen tai pyyntö hylätään. Oikaisua voit pyytää kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Osaamisen todentaminen eli todistukset

Saat tutkintotodistuksen, kun kaikki HOKSisi mukaiset suoritukset ovat hyväksytysti tehty. Mikäli tavoitteesi on tutkinnon osa tai tutkinnon osia, saat todistuksen suoritetuista tutkinnon osista.