selaa koulutuksia
Ajankohtaista

Työpaikkaohjaajat ovat tyytyväisiä Pokeen työpaikalla tapahtuvan opiskelun yhteistyökumppanina

Pohjoisen Keski-Suomen kuntien yritykset ja julkinen sektori ovat enimmäkseen tyytyväisiä Pokeen työpaikalla tapahtuvan opiskelun yhteistyökumppanina. 72 prosenttia vastaajista pitää opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opettajien välistä yhteistyötä hyvänä. 67 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että näyttöjen järjestäminen ja laatu vastaa heidän odotuksiaan. 65 prosenttia työpaikkaohjaajista koki, että perehdytys ohjaamiseen vastaa heidän odotuksiaan. Myös kommunikointiin oltiin tyytyväisiä: 75 prosenttia oli sitä mieltä, että palautteenanto- ja saanti vastasi odotuksia. Muun muassa nämä tiedot selviävät juuri valmistuneesta sidosryhmäkyselystä, jonka Mikko Kesä Oy teki Pokelle.

Kysely tehtiin 4.9.-2.10. 2019 ja siinä kysyttiin Poken työpaikoilla tapahtuvan opiskelun työnohjaajina toimineiden kokemuksia ja kehitysehdotuksia yhteistyön parantamiseksi. Vastausprosentti oli 58 ja kokonaisia vastauksia saatiin 457 kappaletta.

Vastaajista 37 prosenttia oli yrittäjiä, 5 prosenttia ylintä johtoa, 9 prosenttia keskijohtoa, 19 prosenttia työnjohtoa ja 29 prosenttia työntekijöitä. Suurin osa vastaajista eli 72 prosenttia työskenteli yrityksissä, 24 prosenttia julkisella sektorilla, kuten kunnissa, ja loput kolmannella sektorilla.

Poken toimintaan ollaan tyytyväisiä

Työpaikkaohjaajat antoivat myös hyviä kehittämisehdotuksia. Ehdotuksia kertoi 86 vastaajaa, mikä on 19 prosenttia kaikista vastaajista. Näistä vajaa puolet toivoi aktiivisempaa yhteydenpitoa eri kanavien kautta. He toivoivat enemmän yhteydenpitoa oppilaitoksen erityisesti harjoittelun alussa. Ratkaisuksi ehdotettiin muun muassa kattavaa infopakettia. Myös perehdytyskoulutuksia toivottiin. Pokella järjestetään säännöllisesti työpaikkaohjaajakoulutuksia. Kysely ei kerro sitä, ovatko vastaajat osallistuneet näihin koulutuksiin. Kymmenisen prosenttia 86 vastaajasta toivoi selkeämpää roolijakoa ja ohjeistusta näyttöihin. Samoin kymmenisen prosenttia toivoi, että opiskelijat olisivat paremmin perillä työssäoppimisesta ja omasta vastuustaan.

Kuitenkin kaikista vastaajista 86 prosenttia oli täysin tai jokseenkin tyytyväisiä opiskelijoiden toimintaan, valmiuksiin ja osaamiseen ennen kuin nämä siirtyvät työpaikalla järjestettävään koulutukseen. 73 prosenttia oli myös sitä mieltä, että kumppanuus Poken kanssa on asiakaslähtöistä ja että Poke kouluttaa alueen tarpeisiin sopivia ammattilaisia. Jopa 80 prosenttia oli sitä mieltä, että Pokella on alueella vahva asema osaamisen kehittäjänä.

Vastaajat olivat sitä mieltä, että ammatillisen koulutuksen uudistus on merkittävä asia työelämälle: 74 piti sitä erittäin merkittävänä tai merkittävänä. Poken on onnistunut siinä hyvin: 70 prosenttia arvioi, että Poke on onnistunut hyvin tai erittäin hyvin. Kaiken kaikkiaan Poken toimintaan yleisesti tyytyväisiä 75 prosenttia.

Vastaajat saivat antaa myös vapaasti palautetta ja kommentteja Poken toiminnasta. Kommentteja antoi 62 vastaajaa, mikä oli 14 prosenttia kaikista vastaajista. Näistä 62 vastaajasta vajaa puolet kommentoi opetusta. Toivottiin, että se olisi käytännöllistä ja työtehtäviin tähtäävää. Toisaalta toivottiin enemmän teoriatietoa ja perusasioiden osaamista ennen kuin tullaan oppimaan työpaikoille. Lisäksi toivottiin, että Opiskelijoiden kanssa käydään läpi enemmän työelämäsääntöjä ja harjoittelupaikan hakemista.

14 vastaajaa kommentoi opiskelijoihin liittyviä asioita muun muassa seuraavasti: Opiskelija-aines pitäisi seuloa kunnolla, jotta alalle opiskelevat ovat alalle sopivia. Opiskelijoilta toivottiin myös parempaa asennoitumista opiskelua sekä työpaikkaa kohtaan.