selaa koulutuksia
Uutiset

Yrittäjän positiivinen palvelukokemus oppisopimuskoulutuksessa muodostuu arjen toimivuudesta

Yrittäjä on ykköspaikalla ammatillisessa koulutuksessa. Vahvasti työelämäyhteistyössä rakentuva ammatillinen koulutus ei voi toteutua ilman yrittäjiä ja yritystoimintaa. Yrittäjän asiakaskokemukset ammatillisesta koulutuksesta vaikuttavat yrittäjän ja ammatillisen koulutuksen organisaation yhteistyön ja kumppanuuden vahvistumiseen monella sektorilla. Yrittäjä on kumppani opiskelijoiden työelämässä oppimisen mahdollistajana, opiskelijoiden tulevana työnantajana ja myöskin itse opiskelijana. Asiakaskokemus syntyy kaikissa kohtaamisissa ja rakentaa kumppanuutta yrittäjän ja ammatillisen koulutuksen toimijan välillä.

Palveleeko työelämä ammatillista koulutusta vai onko ammatillisen koulutuksen näkökulma ja tulevaisuuden mahdollisuus palvella työelämää, yrityksiä ja yrittäjiä kumppanina? Kysymys on ajankohtainen ammatillisen koulutuksen asiakaslähtöisyyden vahvistamisessa. Poken kehittämisasiantuntija Heli Skantz tarttui tähän haasteeseen ja selvitti asiaa matkailu- ja ravitsemisalan palveluliiketoiminnan YAMK- opinnäytetyössään Yrittäjä Ykköspaikalle- asiakaskokemus oppisopimuskoulutuksessa. Tutkimus tehtiin Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky:n (POKE) toimeksiannosta syksyllä 2020. Teemahaastatteluun osallistuneet yrittäjät olivat keskisuomalaisia oppisopimuskoulutuksessa opiskelleita mikroyrittäjiä eri aloilta. Tulokset analysoitiin abduktiivisen sisällönanalyysin avulla.

Tutkimuksen tuloksina havaittiin, että yrittäjän tarve kouluttautumiseen näyttää syntyvän yrittäjän toimintaympäristöstä nousevista arjen haasteista. Yrittäjä hakeutuu koulutukseen usein yrittäjyysverkostojensa innoittamana. Oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudesta yrittäjillä ei ole juurikaan tietoa ennen koulutuksen alkua. Laajempi tieto oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudesta ja sisällöistä saadaan usein koulutuksen alkuvaiheessa ja sopimus solmitaan silloin.

Yrittäjien asiakaskokemus oppisopimuskoulutuksessa muodostuu yrittäjän arjen työssä. Positiivinen asiakaskokemus rakentuu, kun oppisopimuskoulutus rakennetaan yrittäjän toimintaympäristön lähtökohdista yrittäjän tarpeet ja resurssit huomioiden. Asiakaskokemuksen kokonaisuus muodostuu yrittäjän ja koulutuksen toimijoiden välisestä vuorovaikutteisesta dialogista oppisopimuskoulutuksen aikana, joustavista toimintamalleista koulutuksen toteuttamisessa, mentorin tuesta yrittäjälle ja yrittäjän osallisuudesta koulutuksessa syntyvässä yrittäjäopiskelijoiden vertaisverkostossa.

Asiakaskokemukset ja – kohtaamiset rakentavat yrittäjän palvelupolun. Se rakentuu kohtaamisista ja kontaktipisteistä koulutuksen aikana. Kohtaamiset voivat olla henkilökohtaisia tai virtuaalisia. Yrittäjän näkökulmasta ei näytä olevan merkitystä, onko kohtaaminen henkilökohtainen vai virtuaalinen, kunhan se vain on yrittäjän arjessa toimiva ja siihen on ole-massa ennakkoon suunniteltu raami. Kouluttajan yrittäjyysosaaminen ja -kokemus vahvistavat yrittäjän sitoutumista ja motivaatiota koulutukseen. Lähijaksojen välillä yrittäjän kohtaamiset mentorin kanssa arjessa ovat yrittäjälle merkityksellisiä ja tukevat yrittäjän opiskelua. Yrittäjä puhuu mentorin kanssa samaa kieltä ja pohtii kehittämisnäkökulmia oman yritystoimintansa kontekstissa. Opiskelussa syntyvä vertaisverkosto näyttää muodostavan mikroyrittäjälle työkaveruuden kokemusta ja vertaistukea. Palvelupolun kaikkien kohtaamisten käytännön toimivuus, helppous, joustavuus ja hyöty arjessa ovat merkityksellisiä yrittäjälle.

Yhteiset kokemukset oppisopimuskoulutuksen palvelupolulla nostivat esille yrittäjien koulutuksessa kokemia arvoja. Yrittäjyys emotionaalisena arvona, käytännönläheisyys toimin-nallisena arvona, kustannustehokkuus taloudellisena arvona sekä symbolisena arvona kehittyvä yrittäjä -yritys yrittäjien verkostossa ”yrittäjien heimossa” rakentuivat yhteisessä prosessissa.

Oppisopimuskoulutus on yksi ainutlaatuinen mahdollisuus yrittäjälle osaamisen ja ammatillisten verkostojen vahvistamiseen. Kun koulutus toteutetaan yrittäjän lähtökohdat huomioiden joustavasti ja käytännönläheisesti yrittäjyydessä, yrittäjä on ykköspaikalla ammatillisessa koulutuksessa ja ammatillinen koulutus on yrittäjälle ykköskumppani. Työelämän kehittämisen tavoitteet voidaan saavuttaa yhdessä molemmille arvoa tuottavana kokemuksena.

Lisätiedot

Heli Skantz, Matkailu- ja ravitsemisala, Restonomi, ylempi AMK, Jyväskylän ammattikorkea-koulu, heli.skantz@poke.fi

Skantz, H. 2021. Yrittäjä ykköspaikalle- asiakaskokemus oppisopimuskoulutuksessa. YAMK opinnäytetyö. Matkailu- ja ravitsemisala, matkailu- ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa https://publicati-ons.theseus.fi/

Opinnäytetyön ohjaaja: Tunkkari-Eskelinen, Minna