selaa koulutuksia
Hanke

Strapetsi

Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

OKM:n strategiarahoitus 2023

Toteutusaika 1.1.2024-31.12.2024

Kuvaus

Hankkeessa laaditaan strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli verkostokehittämistä ja yhteisoppimista hyödyntäen. Hankkeen kehittämiskokonaisuudet – pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen, laadunhallinnan ja – johtamisen osaaminen, osaamisen ja henkilöstön johtaminen sekä tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen, perustuvat tietovarantojen systemaattiseen käyttöön ja koulutuksen järjestäjien tiiviiseen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.

Hankesuunnitelma

Tavoitteet koko verkostolle

Hankkeen koordinaation tavoitteita ovat hankeverkoston koulutuksenjärjestäjien johtamisen osaamisen kehittäminen, verkostokehittämisen toimintatavan käyttöönoton tukeminen, kehittämiskokonaisuuksien vetäjäorganisaatioiden tukeminen tavoitteiden saavuttamisessa sekä yhteistyö muiden strategiahankkeiden kanssa. Hanke tuottaa Strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli ammatillisen koulutuksen johtamisen tueksi. Hankkeessa on neljän kehittämiskokonaisuutta, joiden kehittämistavoitteet tukevat strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamallin laadintaa.

Hankkeessa kehitetään johtamis- ja pedagogista osaamista organisaation eri tasoilla, kartoitetaan koulutuksenjärjestäjien hyödyntämien tietojen kattavuutta ja laatua sekä kehitetään tiedon tuotantoon ja pedagogiikkaan liittyviä prosesseja ja toimintamalleja. Hankkeessa rakennetaan yhteistyötapojen työelämäpalveluiden uudistuksen (TE24) paikallisten valmistelijoiden kanssa sekä vahvistetaan työelämäyhteistyötä.

Hankkeen kehittämiskokonaisuudet toimivat rinnakkain ja tuottavat yhteisen toimintamallin hankkeen lopussa. Se varmistaa kaikkien koulutuksen järjestäjien strategisen ja pedagogisen johtamisen kehittymisen.

Poke on mukana kehittäjänä tänä vuonna kahdessa teemassa:

  • Laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen
  • Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen

Odotetut tulokset koko verkostolle

Odotetut tulokset Neljän (+ ruotsinkielinen) kokonaisuuden työn tuloksena syntyy strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli: Tiedolla johtamisen -malli – eri oppilaitoksissa toteutettuja työpöytämalleja (PowerBI) sekä pedagogisia ohjelmia ja vuosikelloja. Pedagogiseen johtamisen vertaisoppimisen työpajamalli (sis. etäjohtamisen ja tiimivalmennuksen) Henkilöstön työelämäjaksot oppilaitoksiin on pilotoitu (osallistavat verkoston yhteiseen työskentelyyn ja vertaisoppimiseen). Työelämäkumppanuusmalli, sis. yhdessä tekemisen toimintakulttuuria, palvelumuotoilua, pedagogista ja asiakkuuksien johtamista työelämäyhteistyön toteutumiseen. Laadunhallinnan mittaristo on päivitettyjä, vuosikello on luotu, Osaamisen johtamisen lähtötilanneanalyysi on tehty, toimintatapojen jalkautumisen arviointi ja mittaaminen toteutettu, malli pilotoitu, uusia toimintamalleja kehitetty. Kestävän tulevaisuuden mittaustavat sovittu Vastuullisuusakatemioiden toiminta saadaan vakiintumaan 3-4 EK:n toimialalle.

Perustiedot

Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteistyökumppanit
Tämä on valtakunnallinen, koko maan kattava verkosto, jossa koordinaattorina on Turun kaupunki ja yhteistyökumppaneina 81 koulutuksen järjestäjään.

Yhteyshenkilöt Pokella

Laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen
Koulutusjohtaja Riitta Salmijärvi-Korhonen
Kehittämisasiantuntija Heli Skantz

Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen
Kehittämisasiantuntija Heli Skantz
Kehittämisasiantuntija Tarja Naskila

Opetus- ja kulttuuriministeriö