selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Opiskelija-asuntolan järjestyssääntö

Opiskelija-asuntolan järjestyssääntö

1 § Tavoitteet

Asuntolan järjestyssääntöjen tavoitteena on asumis- ja opiskelurauhan säilyttäminen asuntolassa. Ne eivät sisällä yksinomaan kieltoja ja rangaistuksia, vaan myös tärkeitä tietoja asuntolayhteisön jäsenten oikeuksista ja velvollisuuksista.
Asuntolassa asuvien on yhteisen viihtyvyyden vuoksi noudatettava kohteliaisuutta, siisteyttä ja hyviä tapoja.

2 § Soveltaminen

Asuntola-alueena pidetään koulu- ja asuntolarakennuksia sekä niiden tontteja.

Opiskelija-asuntolan järjestyssääntöjä sovelletaan asuntolassa asuviin opiskelijoihin ja heidän vieraisiinsa. Asuntolassa asuva henkilö on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat asuntolan järjestyssääntöjä.

3 § Opiskelija-asuntolassa asumisen eri tilanteet

 1. Asuntolassa saavat asua ainoastaan ne opiskelijat, joille on myönnetty asumisoikeus. Asumisoikeus myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan. Asukkaalla on oikeus vaihtaa huonetta toisen kanssa valvojan luvalla, mikäli kaikki osapuolet siihen suostuvat.
 2. Asuntolassa noudatetaan seuraavia asuntola-aikoja:
 • asuntolassa on hiljaisuus klo 22.00 – 6.30, jolloin jokaisen on vältettävä aiheuttamasta melua
 • asuntolan asukkaiden on oltava omissa huoneissaan viimeistään klo 22.00, ellei valvojan kanssa toisin sovita
 • vierailuaika on klo 16.00 – 21.00, jonka jälkeen vierailijoitten on poistuttava myös oppilaitoksen alueelta
 • asuntola on suljettu viikonvaihteen ajan perjantaista klo 18.00 sunnuntaihin klo 18.00 ja loma-aikoina. Luonnonvara-alan yksikön asuntola Saarijärvellä on suljettu perjantaista klo 15 maanantaihin klo 7.00 ja loma-aikoina.
 • muita asuntolan asukkaita tai ulkopuolisia häiritsevä meluaminen (esim. musiikin kovaääninen kuuntelu) on kielletty aina.
 • Mikäli vierailijoiden tai asukkaiden keskinäiset vierailut aiheuttavat häiriötä, voi asuntolanvalvoja puuttua asiaan.

3. Opiskelija voi olla yön poissa asuntolasta asuntolanvalvojan luvalla. Myös kotona yöpymisestä on ehdottomasti ilmoitettava etukäteen asuntolanvalvojalle.

4. Kukin asuntolassa asuva opiskelija

 • huolehtii itse heräämisestään aamuisin
 • on vastuussa henkilökohtaisesta omaisuudestaan
 • huolehtii sänkynsä sijaamisesta aamuisin
 • pitää huoneensa siistinä päivittäin
 • jättää yhteiset tilat siistiksi käytön jälkeen ja huolehtii valojen sammuttamisesta yhteisistä tiloista aina niistä poistuessa
 • lukitsee joka kerta kulkiessaan solun oven.

5. Asuntolassa asuvien opiskelijoiden on yhteisten tilojen käytössä ja piha-alueella noudatettava siisteyttä ja huolellisuutta, jotta viihtyvyys säilyy.
6. Opiskelija-asuntolan kaikissa tiloissa tulee välttää melua, jotta opiskelu- ja asumisrauha asuntolassa säilyisivät.
7. Kuvia ja julisteita ei saa kiinnittää oviin eikä keittiön seiniin.
8. Huoneissa suoritetaan 1 – 2 kertaa lukuvuodessa huoneiden kunnon tarkastus.
9. Asuntolan omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta on ilmoitettava välittömästi asuntolanvalvojalle. Mahdollinen korvausvelvollisuus ratkaistaan tutkimusten jälkeen. Ellei vahingon aiheuttajaa saada selville, vastaavat vahingosta asuinhuoneessa sen asukkaat yhdessä ja huoneistossa asukkaat yhdessä. Oppilaitos ei vastaa opiskelija-asuntolan asukkaan henkilökohtaisesta omaisuudesta.
10. Asuntolassa on käytössä takaussitoumuslomake, jolla opiskelija sitoutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Alaikäisen osalta lomakkeen allekirjoittaa holhooja, 18 vuotta täyttäneet allekirjoittavat sen itse. Takaussitoumuslomakkeen allekirjoittaminen on asuntolassa asumisen ehtona.
11. Jokainen toimii vuorollaan järjestäjänä omassa solussaan viikon kerrallaan. Järjestäjä vastaa solun yhteisten tilojen siisteydestä ja järjestyksestä. Mikäli järjestäjä laiminlyö tehtävänsä, hän saa ylimääräisen järjestäjävuoron. Jos järjestäjänä oleva opiskelija on sairaana tai muuten poissa, siirtyy järjestäjävuoro seuraavana vuorossa olevalle opiskelijalle.
12. Asukkaat huolehtivat itse huoneidensa ja yhteisten tilojen sekä asuntolan ulkotilojen ja piha-alueiden siivouksesta asuntolanvalvojan ohjeiden mukaan.
13. Asunnon avaimet on säilytettävä huolellisesti ja ne on poismuuton yhteydessä palautettava asuntolanvalvojalle. Kadonneen avaimen aiheuttamat kulut on asukkaan korvattava.
14. Asuntolassa ei saa pitää lemmikkieläimiä. Poikkeuksena Tarvaalan kampukselle voi tuoda luvanvaraisesti.
15. Asuntolaan ei saa tuoda sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

4 § Tupakointi, päihteet ja huumeet

Tupakoinnissa noudatetaan tupakkalakia. Tupakkatuotteiden, nuuskan ja sähköisen tupakan käyttö on kiellettyä asuntolan sisätiloissa ja sen piha-alueella. Asuntolan ulkoalueille ei ole järjestetty erillisiä tupakointitiloja.

Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opiskelija-asuntolassa ja sen alueella on kielletty.

Turvallisuuden varmistamiseksi asuntolanvalvoja voi selvittää opiskelijan päihtyneisyyden sekä ottaa päihteet haltuunsa. Asuntolanvalvojalla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus alaikäisen päihteiden käytöstä.

5 § Järjestyssääntöjen valvonta

1. Asuntolassa on asuntolanvalvoja, joka valvoo järjestyssääntöjen noudattamista. Valvojalle on ilmoitettava välittömästi tapahtuneista häiriöistä ja epäkohdista.
2. Valvojan kanssa voi neuvotella asuntolan viihtyvyyteen ja harrastustoimintaan liittyvistä asioista sekä keskustella luottamuksellisesti muistakin esille tulevista seikoista.
3. Asuntolaa ja opiskelijoiden huoneita voidaan esitellä oppilaitokseen tutustuville vieraille ilman asukkaiden lupaa. Esittelystä tiedotetaan etukäteen esiteltävän asunnon asukkaille.
4. Kuntayhtymän johtajalla, koulutusjohtajalla, asuntolanvalvojalla, talonmiehillä tai muulla koulutusjohtajan määräämällä oppilaitoksen työntekijällä on oikeus erityisestä syystä tulla huoneeseen asukkaan luvatta.
5. Asuntolassa on noudatettava asuntolanvalvojan antamia ohjeita.
6. Kun asuntolanvalvoja toteaa opiskelijan rikkoneen asuntolan järjestyssääntöjä, asuntolanvalvoja puhuttelee opiskelijaa. Jos puhuttelu ei tehoa tai sitä ei voida pitää riittävänä, asuntolan-valvoja ilmoittaa asiasta asuntolasta vastaavalle koulutusjoh-tajalle. Ilmoituksessa yksilöidään rikkomus.

6 § Seuraamukset rikkomuksista

Kirjallinen varoitus

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, kun hän

 • käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti
 • menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo opiskelija-asuntolan järjestystä

Päihteiden ja huumeiden hallussapidosta, käyttämisestä ja niiden vaikutuksen alaisena esiintymisestä opiskelija-asuntolassa ja sen alueella seuraa välittömästi kirjallinen varoitus. Toistuvasta rikkomuksesta seuraa opiskeluoikeuden toimikunnan käsittely.

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää kuntayhtymän johtaja.

Opiskelijan erottaminen määräajaksi opiskelija-asuntolasta

Opiskelija voidaan erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi, kun

 • opiskelijan teko tai laiminlyönti on vakava tai
 • opiskelija jatkaa kirjallisen varoituksen perusteena ollutta epäasiallista käyttäytymistä tai
 • tuomioistuin on tuominnut opiskelijan rangaistukseen ja asuntolasta erottaminen on opiskelijan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen perusteella perusteltua.

Opiskelijan erottamisesta määräajaksi päättää opiskeluoikeuden toimikunta. Korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta asuntolasta erottamisesta päättää kuntayhtymän johtaja.

Asuntolasta erotetun opiskelijan oleskelu asuntola-alueella on erottamisen aikana kielletty.

Opiskelijan kuuleminen

Ennen kirjallisen varoituksen antamista ja opiskelijan erottamista asuntolasta opiskelijalle yksilöidään kurinpitorangaistukseen syynä oleva teko tai laiminlyönti, hankitaan tarpeellinen selvitys asiasta sekä kuullaan opiskelijaa. Ennen opiskelijan erottamista asuntolasta kuullaan myös opiskelijan huoltajaa.

Kirjallisesta varoituksesta ja opiskelijan erottamisesta määräajaksi annetaan kirjallinen päätös.