selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Opiskelija-asuntolan järjestyssääntö

Opiskelija-asuntolan järjestyssäännöt

1§ Tavoitteet

Asuntolan järjestyssääntöjen tavoitteena on asumis- ja opiskelurauhan säilyttäminen asuntolassa.

2§ Soveltaminen

Asuntola-alueena pidetään oppilaitos- ja asuntolarakennuksia sekä niiden tontteja. Opiskelija-asuntolan järjestyssääntöjä sovelletaan asuntolassa asuviin opiskelijoihin ja heidän vieraisiinsa. Asuntolassa asuva henkilö on vastuussa siitä, että hänen vieraansa tuntevat asuntolan järjestyssäännöt.

Asuntolassa asuva opiskelija on järjestyssääntöjen alainen myös sellaisissa asuntolatoimintaan liittyvissä tilaisuuksissa, tapahtumissa sekä vapaa-ajantoiminnoissa, jotka järjestetään ohjatusti asuntola-alueen ulkopuolella.

3§ Opiskelija-asuntolassa asuminen

Asuntolassa saavat asua ainoastaan ne opiskelijat, joille on myönnetty asumisoikeus. Asumisoikeus myönnetään enintään lukuvuodeksi kerrallaan.

Asuntolassa noudatetaan seuraavia asuntola-aikoja:

 • Asuntolassa asutaan pääsääntöisesti oppilaitoksen aukioloaikojen puitteissa
 • asuntolassa on hiljaisuus klo 22.00–6.30
 • vierailuaika asuntolassa on klo 16.00–20.00

Kukin asuntolassa asuva opiskelija

 • huolehtii itse heräämisestään ajoissa opintoihin
 • on vastuussa henkilökohtaisesta omaisuudestaan
 • vastaa oman huoneensa avaimen säilytyksestä
 • huolehtii huoneensa ja yhteisten tilojen siisteydestä ja viihtyvyydestä
 • sulkee ikkunat, sammuttaa valot ja sähkölaitteet sekä lukitsee ovet poistuessaan asuntolasta

Poissaolot ilmoitetaan asuntolaohjaajalle. Alaikäisen opiskelijan kohdalla ilmoituksen tekee huoltaja.

Opiskelija-asuntolan kaikissa tiloissa tulee välttää melua, jotta opiskelu- ja asumisrauha asuntolassa säilyisivät.

Asuntolan omaisuutta on käsiteltävä huolella. Oppilaitoksen omaisuuden siirtämisestä, vahingoittumisesta tai epäkuntoon menneestä laitteesta on viipymättä ilmoitettava asuntolaohjaajalle. Vahingon tai epäsiisteyden aiheuttaja on korvausvelvollinen. Oppilaitos ei vastaa asuntolan asukkaan henkilökohtaisesta omaisuudesta.

Lemmikit ovat sallittuja vain Saarijärven asuntolassa koulutusjohtajan myöntämällä erillisellä luvalla.

Asuntolaan ei saa tuoda sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen, ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

4§ Tupakointi, päihteet ja huumeet

Tupakoinnissa noudatetaan tupakkalakia. Tupakkatuotteiden, nuuskan ja sähköisen tupakan käyttö on kiellettyä asuntolan sisätiloissa ja sen piha-alueella. Asuntolan ulkoalueille ei ole järjestetty erillisiä tupakointitiloja.

Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opiskelija-asuntolassa ja sen alueella on kielletty.

Turvallisuuden varmistamiseksi asuntolaohjaaja voi selvittää opiskelijan päihtyneisyyden sekä ottaa päihteet haltuunsa. Asuntolaohjaaja tekee lastensuojeluilmoituksen alaikäisen päihteiden käytöstä.

5§ Järjestyssääntöjen valvonta

Asuntolaohjaaja valvoo järjestyssääntöjen noudattamista. Ohjaajalle on ilmoitettava välittömästi tapahtuneista häiriöistä ja epäkohdista.

Kuntayhtymän johtajalla, koulutusjohtajalla, asuntolaohjaajalla tai muulla koulutusjohtajan määräämällä oppilaitoksen työntekijällä on oikeus työtehtävään liittyen käydä opiskelijoiden huoneissa.

6§ Seuraamukset rikkomuksista

Ensisijainen keino rikkomuksiin, asukkaiden keskinäisiin tai asukkaiden sekä henkilöstön konflikteihin puututtaessa ovat ohjauskeskustelu ja sovittelu. Näitä keinoja käytetään ohjaustoimenpiteinä, jotka edeltävät kurinpitokeinoja.

Puhuttelu

Puhuttelun toteuttaa ensisijaisesti koulutusjohtaja. Mukana voivat olla myös kasvatusohjaaja ja/tai opiskelijapalveluvastaava.

Kirjallinen varoitus

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, kun hän

 • menettelee vilpillisesti tai rikkoo opiskelija-asuntolan järjestyssääntöä
 • käyttäytyy uhkaavasti tai väkivaltaisesti

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää kuntayhtymän johtaja.

Opiskelijan erottaminen määräajaksi opiskelija-asuntolasta

Opiskelija voidaan erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi, kun

 • opiskelijan teko tai laiminlyönti on vakava tai
 • opiskelija jatkaa kirjallisen varoituksen perusteena ollutta käyttäytymistä tai
 • tuomioistuin on tuominnut opiskelijan rangaistukseen ja asuntolasta erottaminen on opiskelijan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen perusteella perusteltua.

Määräaikaisesta, korkeintaan kolmen kuukauden asuntolasta erottamisesta päättää kuntayhtymän johtaja. Opiskelijan erottamisesta asuntolasta päättää opiskeluoikeuden toimikunta.

Asuntolasta erotetun opiskelijan oleskelu asuntolan tiloissa on erottamisen aikana kielletty.

Opiskelijan kuuleminen

Ennen kirjallisen varoituksen antamista ja opiskelijan erottamista asuntolasta opiskelijalle hankitaan tarpeellinen selvitys asiasta, yksilöidään kurinpitorangaistukseen syynä oleva teko tai laiminlyönti, sekä kuullaan opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa.

Kirjallisesta varoituksesta ja opiskelijan erottamisesta määräajaksi annetaan kirjallinen päätös.

Järjestyssääntöjen rikkomisessa noudatetaan lain ja asetuksen (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 ja asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 ja laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 886/2017, alkoholilaki 1102/2017, päihdehuoltolaki 41/1986, huumausainelaki 1289/1993 ja lastensuojelulaki 417/2007, tupakkalaki 549/2016) kurinpitoasioiden menettelyä. Lisäksi noudatamme POKEn järjestyssääntöjä.

Järjestyssäännöt tulevat voimaan 1.8.2021.

hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja 9.6.2021, 39 §