selaa koulutuksia
Oppimaan

Kasvatus- ja ohjausala

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Osaamisala

 • Nuoriso- ja yhteisöohjaus
 • Varhaiskasvatus ja perhetoiminta

Ammattinimike

 • Nuoriso- ja yhteisöohjaaja
 • Lastenohjaaja

Koulutuspaikka

 • Äänekoski Opinahjo

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto antaa osaamista monipuolisiin ohjauksen ja kasvatuksen tehtäviin. Alalla tarvitaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Myös vastuu ohjattavien ja asiakkaiden psyykkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta korostuu. Alalla työskennellään usein osana moniammatillista ryhmää tai verkostoa.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajan keskeiset työtehtävät

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on kaikenikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jossa korostuu osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ.

Lastenohjaajan keskeiset työtehtävät

Lastenohjaaja huolehtii lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista varhaiskasvatuksen tehtävissä. Hän voi työskennellä myös perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.

Oppimisympäristöt

Oppilaitoksen tilojen ja lähiympäristön lisäksi opiskellaan paljon myös luonnossa ja leiriolosuhteissa. Opintojen aikana tehdään erilaisia projekteja ja tiivistä työelämäyhteistyötä.

Mitä ala edellyttää?

 • Kiinnostusta ihmisiä ja ohjausta kohtaan
 • Yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja
 • Kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa
 • Luotettavuutta ja vastuullisuutta
 • Tasapainoisuutta, psyykkistä kestävyyttä, sosiaalista tilannetajua ja keskittymiskykyä

Mitä opit?

Pakollisessa tutkinnon osassa ammatillista kohtaamista kasvatus- ja ohjausalalla.

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalalla

 • Suunnittelemaan, järjestämään ja ohjaamaan eri-ikäisten ihmisten toimintaa
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistämistä
 • Osallisuuden lisäämistä
 • Kansalaistoimintaa
 • Monikulttuurista työtä

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalalla

 • Lapsen kasvua
 • Hyvinvoinnin ja oppimisen tukemista
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttamista
 • Monialaista yhteistyötä

Valinnaisissa tutkinnon osissa esim.

 • Ilmaisun ohjausta
 • Luonto- ja elämystoimintaa
 • Liikkumisen ohjaamista
 • Nuoriso- ja yhteisöohjausta kouluympäristössä

Väyläopintoja

Opintojen aikana on mahdollista hakeutua Humanistisen Ammattikorkeakoulun HUMAKin yhteisöpedagogiväylän opiskelijaksi.

Hanna Viik opiskelee HUMAKin väyläopintoja. Katso videolta Hannan ajatuksia opinnoista.

Mihin töihin?

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

 • Kunnallinen nuorisotyö, esim. nuorisotalot
 • Järjestöt (esim. 4H, YAD)
 • Perhe- ja nuorisokodit
 • Yksityiset yritykset

Lastenohjaaja

 • Päiväkodit /varhaiskasvatus
 • Perhekeskukset ja järjestöt

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa hakijaa, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös.

Rikostaustaote

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä esittää nähtäväksi rikostaustaote, jos opiskelijan opintoihin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen sisältyy olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä.

Jos opiskelija kieltäytyy rikostaustaotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikostaustaotteen nähtäväksi.

Hae koulutukseen täältä!

Poken hakijan opas

Lisätietoja tutkinnosta antaa opinto-ohjaaja

Kasvatus- ja ohjausala, Terveys- ja hyvinvointialat
Toikkanen Auli
matkapuhelin: 040 543 8161
sposti: auli.toikkanen@poke.fi

Lue tulevan nuoriso-ohjaajan Saaran tarina.