selaa koulutuksia
Oppimaan

Kasvatus- ja ohjausala

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Osaamisala

 • Nuoriso- ja yhteisöohjaus
 • Varhaiskasvatus ja perhetoiminta

Ammattinimike

 • Nuoriso- ja yhteisöohjaaja
 • Lastenohjaaja

Koulutuspaikka

 • Äänekoski Opinahjo

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut saavuttaa ohjauksen, kasvatuksen ja tehtävissä tarvittavaa monipuolista osaamista. Alalla tarvitaan hyviä viestintä- vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Vastuu ohjattavien ja asiakkaiden psyykkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta korostuu myös alan osaamisvaatimuksissa. Alalla työskennellään usein osana moniammatillista ryhmää ja/tai verkostoa.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajan keskeiset työtehtävät

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopiste on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen.

Lastenohjaajan keskeiset työtehtävät

Lastenohjaaja huolehtii lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista varhaiskasvatuksen tehtävissä. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.

Oppimisympäristöt

Oppilaitoksen eri oppimisympäristöjen lisäksi opiskellaan paljon myös luonnossa ja leiriolosuhteissa. Osaamista hankitaan projekteissa ja työelämäyhteistyössä.

Mitä ala edellyttää?

 • kiinnostusta ihmisiä ja ohjausta kohtaan
 • yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja
 • kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa
 • luotettavuutta
 • tasapainoisuutta, psyykkistä kestävyyttä, sosiaalista tilannetajua ja keskittymiskykyä

Mitä opit?

Pakollisessa tutkinnon osassa ammatillista kohtaamista kasvatus- ja ohjausalalla.

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalalla

 • yksilön, ryhmän ja ohjaamista
 • nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistämistä
 • osallisuuden tukemista
 • sosiaaliseen vahvistamista

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalalla

 • lapsen kasvua
 • hyvinvoinnin ja oppimisen tukemista
 • varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttamista
 • monialaista yhteistyötä
 • mahdollisuus syventää osaamistaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristöissä toimimisessa

Valinnaisissa tutkinnon osissa esim.

 • ilmaisun ohjausta
 • luonto- ja elämystoimintaa
 • liikkumisen ohjaamista
 • nuoriso- ja yhteisöohjaus kouluympäristössä

Väyläopintoja

Opintojen aikana on mahdollista hakeutua Humanistisen Ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiväylän opiskelijaksi.

Mihin töihin?

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

 • kunnalliseen nuorisotyöhön, esim. nuorisotalot
 • järjestöihin
 • ohjaustehtäviin erilaisissa toimintaympäristössä: (monikulttuurinen ohjaus, ikääntyvien ohjaus, yritykset)

Lastenohjaaja

 • päiväkotiympäristöihin (kelpoisuus varhaiskasvatuslaissa)
 • seurakuntiin

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös.

Rikostaustaote

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä esittää nähtäväksi rikostaustaote, jos opiskelijan opintoihin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen sisältyy olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä.

Jos opiskelija kieltäytyy rikostaustaotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikostaustaotteen nähtäväksi.