selaa koulutuksia
Oppimaan

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Ammattinimike

 • lähihoitaja

Koulutuspaikka

 • Äänekoski Opinahjo
 • Viitasaari
 • Saarijärvi
 • Laukaa

Osaamisalat

 • ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • mielenterveys-ja päihdetyön osaamisala
 • sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • vammaistyön osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet työskentelevät ihmisten kanssa ja heitä varten. Keskeistä lähihoitajan osaamisessa ovat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot. lähihoitaja osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Hän osaa toimia moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Lähihoitaja saa koulutuksen aikana monipuolisen tietoperustan, jota soveltaa työssään.

Lähihoitajakoulutukseen hakevan on täytettävä sosiaali- ja terveysalan opiskelijaksi ottamisen edellytykset valintavaiheessa ja opintojen aikana.

Oppimisympäristöt

Luokat, ryhmätyötilat, hoitotyön, kotihoidon ja varhaiskasvatustyön tilat

Opintojen aikana tehdään monenlaisia työelämäyhteistyöprojekteja mm. päivähoidossa, toimintakeskuksissa, ja potilasjärjestöjen ym. yhdistysten kanssa.

Digitaaliset oppimisympäristöt: verkko-oppimisympäristöt (Office 365 sovellukset, Pedanet) ja mobiiliohjaus.

Mitä ala edellyttää?

 • hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja
 • pitkäjänteisyyttä
 • vastuullisuutta
 • luotettavuutta
 • ongelmanratkaisutaitoa ja kykyä soveltaa tietoa
 • päätöksentekokykyä
 • positiivista asennetta

Mitä opit yhteisissä perusopinnoissa?

 • kasvun ja osallisuuden edistämistä
 • ihmisen kasvua ja kehitystä
 • ohjaamaan ja avustamaan päivittäisissä toiminnoissa
 • opit suunnittelemaan työtäsi ja opit tekemään yhteistyötä työryhmän kanssa
 • hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämistä
 • opit toimimaan perushoidossa ja huolenpidossa käyttäen alan työmenetelmiä- ja välineitä
 • kohtaamaan erilaisia, tuen tarpeessa olevia ihmisiä
 • opit käyttämään toimintakykyisyyttä ja voimavaralähtöistä työotetta työskentelyssä
 • opit antamaan tietoa palveluista ja ohjaat asiakkaita niitä käyttämään

Osaamisalojen tutkinnon osat

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan tutkinnon osat

Kotihoidossa toimiminen

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla kotihoidon tai lyhytaikaishoidon ympäristöissä tai asiakkaan kotona lähihoitajan työtehtävissä.

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä lähihoitajan työtehtävissä edistäen ikääntyvien osallisuutta toimimalla ympäristöissä, joissa ikääntyvät asuvat, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palvelujen käyttäjinä.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan tutkinnon osat

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen tehtävissä.

Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistävissä toimintaympäristössä lähihoitajan työtehtävissä.

Mielenterveys-ja päihdetyön osaamisalan tutkinnon osat

Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla mielenterveys-ja päihdetyötä toteuttavassa ympäristössä lähihoitajan tehtävissä

Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla mielenterveys-ja päihdetyötä toteuttavassa ympäristössä tai asiakkaan kotona lähihoitajan työtehtävissä.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan tutkinnon osat

Kotihoidossa toimiminen

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla kotihoidon tai lyhytaikaishoidon ympäristöissä tai asiakkaan kotona lähihoitajan työtehtävissä.

Sairaanhoitotyössä toimiminen

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla sairaanhoitoa toteuttavissa ympäristöissä lähihoitajan tehtävissä.

Vammaistyön osaamisalan tutkinnon osat

Osallisuuden edistäminen vammaistyössä

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä lähihoitajan käytännön työtehtävissä edistäen osallisuutta vammaistyössä toimimalla ympäristössä, jossa vammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä lähihoitajan käytännön työtehtävissä ylläpitäen ja edistäen vammaisen toimintakykyä toimimalla ympäristössä, jossa vammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä.

Mihin töihin?

 • terveyskeskuksiin ja sairaaloihin
 • päiväkoteihin
 • vanhainkoteihin
 • palvelukeskuksiin
 • kuntoutusyksiköihin
 • asumispalveluyksiköihin
 • hoitokoteihin
 • kotihoitoon

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Esteen opiskelijaksi ottamiselle voi muodostaa myös aikaisempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös.

Rikostaustaote

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä esittää nähtäväksi rikostaustaote, jos opiskelijan opintoihin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen sisältyy olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä.

Jos opiskelija kieltäytyy rikostaustaotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikostaustaotteen nähtäväksi.

Lisätietoja antaa

Terveys- ja hyvinvointialat
Lindstrand Hannele
matkapuhelin: 040 5332 684
sposti: hannele.lindstrand@poke.fi