selaa koulutuksia
Oppimaan

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Osaamisalat

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys-ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala

Ammattinimike

 • Lähihoitaja

Koulutuspaikka

 • Äänekoski Opinahjo (5 osaamisalavaihtoehtoa syksyllä 2024)
 • Viitasaari (osaamisala syksyllä 2024 aloittavilla on ikääntyneiden hoito ja kuntoutuminen)
 • Laukaa (ei yhteishaussa 2024)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet työskentelevät ihmisten kanssa ja heitä varten. Keskeistä lähihoitajan osaamisessa ovat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot. Lähihoitaja osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Hän osaa toimia moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Lähihoitaja saa koulutuksen aikana monipuolisen tietoperustan, jota soveltaa työssään.

Oppimisympäristöt

Oppilaitoksessa on hyvät luokat, ryhmätyötilat, hoitotyön, kotihoidon ja varhaiskasvatustyön tilat.

Opintojen aikana tehdään monenlaisia työelämäyhteistyöprojekteja mm. päivähoidossa, toimintakeskuksissa, ja potilasjärjestöjen ym. yhdistysten kanssa.

Käytössä ovat myös digitaaliset oppimisympäristöt: verkko-oppimisympäristöt (Office 365 sovellukset, Pedanet) ja mobiiliohjaus.

Mitä ala edellyttää?

 • Hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja
 • Pitkäjänteisyyttä
 • Vastuullisuutta
 • Luotettavuutta
 • Ongelmanratkaisutaitoa ja kykyä soveltaa tietoa
 • Päätöksentekokykyä
 • Positiivista asennetta

Mitä opit yhteisissä perusopinnoissa?

 • Edistämään ihmisen kasvua, kehitystä ja osallisuutta läpi elämän
 • Ohjaamaan ja avustamaan päivittäisissä toiminnoissa (mm. pukeminen, syöttäminen, liikkuminen)
 • Suunnittelemaan työtä ja tekemään yhteistyötä työryhmän kanssa
 • Edistämään eri asiakasryhmien hyvinvointia ja toimintakykyä
 • Perushoitoa ja huolenpitoa sekä lääkehoitoa
 • Kohtaamaan erilaisia, tuen tarpeessa olevia ihmisiä
 • Antamaan tietoa palveluista ja ohjaat asiakkaita käyttämään niitä

Mihin töihin?

 • terveyskeskukset ja sairaalat
 • päiväkodit, esiopetus ja perhetyö
 • palvelu- ja päiväkeskukset
 • työ- ja toimintakeskukset
 • palveluasuminen
 • kuntoutusyksiköt
 • hoitokodit
 • kotihoito ja perhehoito

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Esteen opiskelijaksi ottamiselle voi muodostaa myös aikaisempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös.

Rikostaustaote

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä esittää nähtäväksi rikostaustaote, jos opiskelijan opintoihin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen sisältyy olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä.

Jos opiskelija kieltäytyy rikostaustaotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikostaustaotteen nähtäväksi.

Hae koulutukseen täältä!

Poken hakijan opas

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja

Marttinen Marika
matkapuhelin: 040 5233 471
sposti: marika.marttinen@poke.fi

Kasvatus- ja ohjausala, Terveys- ja hyvinvointialat
Toikkanen Auli
matkapuhelin: 040 543 8161
sposti: auli.toikkanen@poke.fi

Lue tulevan lähihoitajan Phatthanin tarina.