selaa koulutuksia
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2020

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2020

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2020

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Strategiarahoituksella toteutettavat hankkeet jakautuvat kahteen teemaan: Oppimisympäristöjen kehittäminen sekä Koulutuksen järjestäjän tieto-osaamisen parantaminen.

Oppimisympäristöjen kehittäminen

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2020-31.12.2021

Hankkeen tavoitteet

Työelämälähtöisten XR-oppimisympäristöjen käyttöönotto, toimintakonseptin luominen ja uusien pedagogisten toimintamallien kehittäminen. DigiLab-ympäristön käytänteiden skaalaaminen terveys-ja hyvinvointialoille. Yhteistoiminnallisuuden sekä ryhmäohjauksen ja –arvioinnin vahvistaminen ja opettajan ohjauspainotteisen roolin pilotointi tulevaisuuden muuttuvissa oppimisympäristöissä.

Tulokset

Käytössä on digitaalisiin oppimisympäristöihin perustuva toimintamalli, jota voidaan soveltaa eri koulutusaloille. Siinä käytetään monipuolisesti eri teknologioita ja pedagogiikka sekä yhteistoiminnallisin menetelmin tuetaan opiskelijan oppimista. Tuloksena on yksilöllisten opinpolkujen monipuolistuminen sekä opiskeluajan lyhentyminen ja läpäisyn tehostuminen.

Tuki- ja ohjaustoiminnassa on käytössä opettajien virtuaaliluotsitoiminta ja opiskelijoille on vakiinnutettu digitutortoiminta. Virtuaalisissa ja digitaalisissa oppimisympäristöissä on kehitetty toimivat ohjauksen työvälineet ja ohjausprosessit. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoilla ml. heikot perustaidot omaavilla opiskelijoilla on käytössä virtuaalisissa oppimisympäristöissä toimivat tukimuodot.

Kehittämisen kohteena oleviin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoihin on kehitetty paikallinen tutkinnonosa (15 osp), jossa vahvana piirteenä on teknologisten sovellusten käyttöosaaminen opiskelussa ja oman alan työtehtävissä. Näytöissä arvioidaan sekä alan teknistä että sisällöllistä osaamista. Samalla tuetaan alojen tulevaisuuden tarvetta monialaisista osaajista, kuten esim. ”digihoitsu”.

Yhteyshenkilö Pokessa

Ouli Pekka
matkapuhelin: 040 3589 198
sposti: pekka.ouli@poke.fi

Koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantaminen

Hankkeen toteutusaika 1.1.2020-31.12.2021

Hanke keskittyy tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen liittyvään kehittämiseen testaamalla opiskelijatiedon keräämisen järjestelmää sekä parantamalla taloustiedon ja opiskelijatiedon integraatiota. Tavoitteena on henkilöstön tieto-osaamisen ja ymmärryksen lisääminen sekä tiedon raportoinnin ja hyödynnettävyyden laajentaminen. Sähköisten dokumenttien kierron ja arkistoinnin kehittäminen sekä Parasta DigiTukea -hankkeen tulosten hyödyntäminen.

Tulokset

  • Valitun opiskelijatietojärjestelmän pilotointi ja sen soveltuvuuden arviointi organisaatiomme käyttöön
  • Taloustiedon ja opiskelijatiedon tuottamien järjestelmien rajapintojen yhteensovittaminen
  • Digitaalisen allekirjoituksen sujuva käyttö eri henkilöstöryhmissä
  • Dokumenttien parempi hallinta
  • Henkilöstön tieto-osaaminen ja ymmärrys on kasvanut

Yhteyshenkilö Pokessa

Tall Mervi
matkapuhelin: 040 8222 561
sposti: mervi.tall@poke.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö