selaa koulutuksia
Hanke

VASKI-Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelma

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelma

Hankkeen toteutusaika

1.1.2022-31.12.2023

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen kuvaus

Hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää. Kestävyystiekartta sekä koulutuksen järjestäjien ohjelmatyön tuki rakentuu seuraavista teemoista: johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri, pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristö, osaamisen kehittäminen, alueiden ja työelämänkehittäminen, hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta. Laadintaan osallistetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät, muut teeman hankkeet sekä edustajat opiskelijoista, työelämäkumppaneista ja muista sidosryhmistä. Sataedu toimii pääkoordinaattorina vastaten tiekartan laadinnasta (TP1) sekä tiedotuksesta ja viestinnästä (TP2). Osakoordinaattoreina toimivat Perho (TP 3 ja 4), Sykli (TP 4 ja 8), Optima (TP 5), LHKK (TP6), Luovi (TP 7). VASKI-hankkeessa on yhteensä 61 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, mikä varmistaa yhteiskehittämisen ja tulosten vaikuttavuutta.

Hankkeen tavoitteet ja tulokset Pokessa

Tiekartan laadinta ja kestävän kehityksen verkosto

  • Poke osallistuu omalta osaltaan ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan laadintaan ja verkoston toimintaan. Tavoitteena on luoda kansallinen kokoava kestävän kehityksen ohjelma, jota Poke tulevaisuudessa hyödyntää omaa kestävän kehityksen toimintaa suunnitellessaan.

Kestävän kehityksen tiedotus ja viestintä

  • Poke hyödyntää omassa tiedotuksessaan hankkeessa luotuja materiaaleja ja viestintäkäytäntöjä.

Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt

  • Kehitetään pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä, jotka tukevat tulevan ammattilaisen kestävän tulevaisuuden osaamista. Muokataan jokaisen opetussisällön kestävään kehitykseen liittyvät asiat ja integroidaan näin kestävä kehitys eri alojen opetukseen. Hyödynnetään valmiita verkko-oppimisympäristöjä ja päivitetään omien verkko-opintojen sisältöjä ja toteutusta. Suunnitellaan ja pilotoidaan kestävän kehityksen XR-ympäristö. Hyödynnetään verkoston fyysisten oppimisympäristöjen malleja omassa toiminnassa.

Osaamisen kehittäminen

  • Suunnitellaan yhdessä verkoston kanssa kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän osaamiskartoitus. Toteutetaan nykytilan kartoitus ja laaditaan henkilöstölle osaamisen kehittämissuunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan yhteisesti luotuja koulutusmalleja hyödyntäen.

Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta

  • Tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen hiilijalanjäljen mittaamista, seurantaa ja raportointia. Osallistutaan laskentaperustan määrittämiseen ja työkalun valintaan. Lasketaan hiilijalanjälkeä ja suunnitellaan oman organisaation hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyvät toimenpiteet. Tuotetaan raportointitietoa ja loppuajalla uutisia mittaamisesta ja käytännön toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista.

Lue lisää hankkeesta vaski.info -sivuilta.

Hankkeen vastuuhenkilö Pokessa

Luonnontieteet, Maatalousala, Metsäala
Janhonen Pekka
matkapuhelin: 040 0542 031
sposti: pekka.janhonen@poke.fi