selaa koulutuksia
Perustutkinto

Hoiva-avustajakoulutus

järjestämispaikkakunta
Viitasaari
opiskelun laajuus
60 osaamispistettä
haku alkaa
14.2.2023
haku päättyy
30.4.2023

Kuvaus

Hoiva-avustajakoulutus:

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp.

Määräyksen diaarinumero OPH-5085-2021.

Opinnot alkavat elokuussa 2023. Opintojen kesto noin 1 vuosi.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 15.-17.5.2023 osoitteessa: Opinahjontie 1, 44120 Äänekoski. Pääsy- ja soveltuvuuskoe on hakijalle yksipäiväinen ja maksuton. Hakija saa sähköpostitse soveltuvuuskoekutsun, jossa on tarkemmat ohjeet kokeeseen valmistautumiseen. Opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei osallistu kokeeseen tai saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0 pistettä.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille, alalla jo työskenteleville tai alalle hakeutuville, erityisesti ikääntyneiden avustamisesta ja arjen tukemisesta kiinnostuneille henkilöille. Hakijalta edellytetään soveltuvuutta alalle ja sosiaali- ja terveysalalla vaadittavaa terveyttä. Soveltuvuuskoe järjestetään kaikille hakijoille.

Hoiva-avustaja työskentelee avustavissa asiakastyön tehtävissä, jotka liittyvät asiakkaan perustarpeista huolehtimiseen (peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu, liikkuminen, ulkoilu ja toimintakyvyn ylläpitäminen). Hoiva-avustaja huolehtii asiakkaiden hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Hoiva-avustajan työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja riittävää suomen kielen osaamista.

Hoiva-avustajakoulutus muodostuu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisista tutkinnon osista kasvun ja osallisuuden edistäminen ja ikääntyvien osallisuuden edistäminen.

Tutkinnon osien sisällöt löytyvät opetussuunnitelman perusteista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854765/tiedot

Hoiva-avustajakoulutuksen suorittaneet voivat työskennellä avustavissa työtehtävissä esimerkiksi ikääntyneille tarkoitetuissa palvelutaloissa, hoivakodeissa ja asumispalveluyksiköissä.

Hoiva-avustaja ei saa olla yksin työvuorossa eikä työskennellä lääkehoitoon liittyvissä työtehtävissä.

Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp

· Ihmisen kasvu ja kehitys
· Varhaiskasvatus
· Luovan toiminnan menetelmät
· Ammattietiikka ja ammatillinen vuorovaikutus
· Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät, selkokieli
· Perheiden palvelut ja toimeentuloturva
· Sosiokulttuurinen näkökulma
· Mielenterveys
· Ravitsemus
· Työpaikalla järjestettävä koulutus (6 viikkoa).

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä edistäen asiakkaan kasvua ja osallisuutta toimimalla kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ympäristössä tai asiakkaan kotona lähihoitajan tehtävissä. Näyttöympäristöjä ovat varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt (päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoito), esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivähoito, kerhotoiminta, peruskoulu, nuorisopaja sekä maahanmuuttajien erilaiset palvelut sekä ikääntyneiden palveluasumisen yksiköt, sairaala tai päiväkeskustoiminta.

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

· Ikääntyvä yhteiskunnan jäsenenä
· Ikääntyminen eri kulttuureissa
· Toimintakyvyn tukeminen ja arviointi
· Psyykkinen vanheneminen
· Ikääntyvien liikunnan ohjaus ja liikuntapalvelut ja Ikääntyvien seksuaaliterveyden edistäminen
· Ikääntyvien sosiokulttuurinen aktivoiminen
· Toiminnalliset ja luovat menetelmät, yksilö ja ryhmät
· Saattohoito
· Työelämätaidot
· Yrittäjyys
· Kielitaito (ruotsi ja englanti)
· Työpaikalla järjestettävä koulutus (8-10 viikkoa)

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä edistäen ikääntyvien osallisuutta toimimalla ympäristöissä, joissa ikääntyvät asuvat, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palvelujen käyttäjinä. Näyttöympäristöjä ovat kotihoito, palveluasuminen, päiväkeskus/toimintakeskus ja sairaala.

Hoiva-avustajakoulutuksen suorittanut henkilö voi jatkaa opintojaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittamiseen (lähihoitaja).

Koulutukseen sisältyvät elinikäisen oppimisen avaintaidot 7 osp :

oppimaan oppiminen/ äidinkielen perusteet, 2 osp orientoivat opinnot, viestintä ja vuorovaikutus, estetiikka

toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp

työelämätaidot 2 osp ammattietiikka, terveys turvallisuus, toimintakyky, yrittäjyys

kestävä kehitys 1 osp

Opintoja voi suorittaa opintotuella, työttömyysetuudella tai oppisopimuskoulutuksena. Katso työvoimakoulutuksen vaihtoehdot TE-palvelujen verkkosivuilta.

Soveltuvuuden arvioinnissa selvitetään hakijan valmiuksia sosiaali- ja terveysalan opintoihin ja työtehtäviin. Hakija voidaan tarvittaessa kutsua kielitaidon arviointiin. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla (SORA-lainsäädännön mukaan):

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla · ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen · tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen · toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen · päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.· aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös jostain oppilaitoksesta.

Opiskelijan tulee näyttää rikostaustaote koulutuksen järjestäjän edustajalle (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot: Marika Marttinen, puh. 040 5233 471