selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Laitoshuoltaja - Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun laajuus
150 osaamispistettä
haku alkaa
4.1.2024
haku päättyy
31.12.2024

Kuvaus

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistö-, kotityö- tai puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan henkilökohtaiseen avustamiseen, kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin, laitoshuoltoon, tekniseen kiinteistönhoitoon tai toimitilahuoltoon tutkintonimikkeen mukaisesti.


Koulutus toteutetaan Äänekoskella Piilolan yksikössä.

Suoritettava tutkinto:
Puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, laitoshuoltaja

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Mikä on laitoshuoltaja?

Laitoshuoltaja – hoitolaitosten puhtaanapidon ja tukipalveluiden moniosaaja.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla toimiminen edellyttää asiakaskohteen, palvelutuotteiden ja palvelusopimusten sisältöjen tuntemusta, asiakaspalvelu- ja tiimityötaitoja sekä erilaista turvallisuusosaamista. Laitoshuoltajan työssä on keskeistä ennaltaehkäistä infektioiden syntymistä. Työ edellyttää asiakasyksikön toimintojen ja infektioturvallisen hoitoympäristön erityispiirteiden tuntemista.

Laitoshuoltajan työ koostuu asiakaskohteen puhtaus- ja hygieniavaatimusten mukaisista laitoshygieniapalveluista, jotka sisältävät erityyppisten hoitotilojen työvuorokohtaisia siivoustehtäviä sekä muista asiakkaan tarvitsemista tukipalveluista. Puhtaanapidon lisäksi laitoshuoltajan työtehtäviin kuuluu ruokahuoltoa, vuodehuoltoa, huoltohuone- ja jätehuoltotöitä sekä muita asiakkaan tarvitsemia huoltopalveluita. Erilaisten hoito- ja toimitilojen siivousta tehdään tiiviissä yhteistyössä hoitohenkilökunnan, asiakkaiden, tiloissa vierailevien läheisten sekä erilaisten sidosryhmien kanssa. Laitoshuoltaja osaa organisoida omaa työtään hoitoympäristön tarpeiden mukaan, työpäivän aikana ratkaistaan erilaisia pulmia ja ongelmia, joilla varmistetaan ydintoiminnon, hoitotyön, onnistuminen sekä asiakkaiden hoitolaitosjakson aikainen hyvinvointi.

Laitoshuoltaja työskentelee julkisella tai yksityisellä palveluntuottajalla erityyppisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskohteiden laitoshygieniapalveluissa, eristyssiivouksessa ja huoltohuonetöissä. Työvuorot määräytyvät asiakaskohteen toiminnan mukaan, pääsääntöisesti työ on 2-vuorotyötä.

Laitoshuoltajana olet avainasemassa turvaamassa asiakaskohteesi ydintoimintoiminnan, hoitotyön onnistumista infektioturvallisessa työympäristössä!

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti puhdistuspalvelualalla työskenteleville henkilöille, joilta puuttuu ammatillinen tutkinto. Koulutukseen voidaan valita myös alan vaihtajia tai muuten alalle soveltuvia, ammattialasta kiinnostuneita henkilöitä. Etusijalla ovat hakijat, joilla on soveltuva alan perustutkinto, alalle ohjaava koulutus suoritettuna.

Puhdistuspalvelualan työtehtävät edellyttävät palveluhenkisyyttä, vastuullisuutta, luotettavuutta, oma-aloitteisuutta sekä hyvää fyysistä kuntoa ja terveyttä. Koulutus edellyttää riittävää suomen kielen taitoa sekä koulutus- ja työskentelymotivaatiota.

Koulutuksessa
● opit suunnittelemaan ja toteuttamaan palvelusopimuksen mukaista infektioturvallisen hoitoympäristön laitoshygieniapalveluja, puhtaus- ja hygieniavaatimuksiin perustuvaa siivousta eristyssiivouksineen sekä huoltohuonetöitä ja erilaisia asiakkaan tarvitsemia tukipalveluita.
● opit erilaisten hoitoympäristöjen nykyaikaisen puhtaanapidon aseptiikan periaatteiden mukaan.
● opit mittamaan työympäristön puhtautta ja hygieniaa eri menetelmin.
● opit toteuttamaan erilaisia asiakkaan tarvitsemia vuodehuoltopalveluita.
● opit huoltamaan hoitoympäristössä käytettäviä tutkimus- ja hoitovälineitä sekä apuvälineitä.
● opit käsittelemään sairaala- ja hoitolaitosjätteitä.
● saat lisäymmärrystä tekemäsi työn merkityksestä hoitotyön kokonaislaatuun ja infektioiden torjuntaan vaikuttavista tekijöistä.
● saat työkaluja ja kohdekohtaista erikoisosaamista sairaalahuoltoon, laitoshygieniapalveluihin sekä puhtaanapitoon.
● opit havainnoimaan ja tiedostamaan hoitoympäristön kuntoon ja asiakas- ja työturvallisuuteen vaikuttavia riskitekijöitä.
● opit kehittämään ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojasi sekä työn organisointitaitoja.

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta osasta, yhdestä tai kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta ja valinnaisista tutkinnon osista. Tutkinnon laajuus on 150 osp.

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Laitoshuoltajan ammattitutkinto suoritetaan osallistujan itse suunnittelemilla näytöillä työpaikalla päivittäisissä työtehtävissä. Näytössä oppilaitoksen ja työelämän edustaja arvioivat miten hyvin osaat suoritettavat työtehtävät. Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutukseen tarvitse alan työpaikan.

250 euroa / koko tutkinto
100 euroa / tutkinnon osa
oppisopimuksella maksuton

Koulutuksen keskimääräinen kesto on noin 1 vuosi.

Koulutuksen kesto suunnitellaan henkilön aikaisemman osaamisen pohjalta ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi dokumentoitu osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen, joka osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei aiemmin ole arvioitu ja todennettu.