selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Läsnäolo ja toimintaohje poissaolotilanteissa

Läsnäolo ja toimintaohje poissaolotilanteissa

Tämä ohje koskee POKEn ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita.

Lähtökohdat

Lähtökohtana opiskelussa ammatillisessa oppilaitoksessa on, että opiskelija on koulussa läsnä. Opiskelu ja tutkinnon suorittaminen edellyttävät säännöllistä ja päätoimista koulunkäyntiä. Myös ammatillista koulutusta ja opintotukea koskevat lait ja muut määräykset lähtevät tästä.

Lain mukaan (laki ammatillisesta koulutuksesta 640/1998) opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos hän pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opiskelua.

Opintotukilain (65/1994) mukaan opintotuen saannin edellytyksenä on, että opinnot ovat päätoimisia ja opiskelija edistyy opinnoissa riittävästi. Opinnot ovat päätoimisia, kun opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti. Opintojen edistymistä pidetään riittävänä, jos opiskelijan päätoiminen opiskeluaika ei tule olennaisesti ylittämään kyseisiä opintoja varten määriteltyä tukiaikaa. Runsaista poissaoloista ilmoitetaan Kelalle opintotuen seurantaa varten.

Opettajat selvittävät kunkin opintojakson alussa opiskelijoille sen tavoitteet ja vaatimukset sekä arviointiperiaatteet. Tavoitteet, vaatimukset ja arviointiperiaatteet vaihtelevat yksilöllisesti. Poissaolot vaikuttavat opiskelijan ammattitaidon kehittymiseen ja opintojen etenemiseen.

Toimenpiteet poissaolotilanteissa

Opiskelija

Sairaus tai muu äkillinen syy

 • Opiskelija ilmoittaa poissaolosta ensi tilassa luokanvalvojalle tai ko. tuntien opettajille. Opettaja merkitsee poissaolon Wilmaan. Opiskelija selvittää poissaolonsa syyn Wilmaan.
 • Luokanvalvoja voi tarvittaessa vaatia opiskelijalta terveydenhoitajan todistuksen, jos opiskelija on toistuvasti poissa.
 • Opiskelijan lapsen sairastumisesta tulee olla lääkärin tai terveydenhoitajan todistus kolmen sairauspoissaolopäivän jälkeen.

Yli kolme päivää kestävä sairaus

 • Opiskelija ilmoittaa poissaolosta ensi tilassa luokanvalvojalle tai ko. tuntien opettajille. Luokanvalvoja tai ko. tuntien opettaja merkitsee poissaolon Wilmaan.
 • Opiskelijalla tulee olla poissaolosta terveydenhoitajan todistus.
 • Välittömästi poissaolon jälkeen opiskelija toimittaa poissaoloselvityksen ja terveydenhoitajan todistuksen luokanvalvojalle ja aineiden opettajille.

Muut poissaolot

Jos opiskelijalla on tärkeitä asioita tai välttämättömiä menoja, joita hän ei voi hoitaa kouluajan ulkopuolella, hänen tulee anoa lupa poissaoloon ja tehdä esitys poissaolojen korvaamisesta. Enintään päivän kestävissä poissaoloissa anomus tehdään Wilmassa.

Oppilaitos

Poissaolojen ja poissaolojen syiden seuraaminen on luokanvalvojan vastuulla. Poissaoloja tarkastellaan opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja oppimisen edistymisen näkökulmasta.

Selvittämättömiä poissaoloja yli 20 h/ lukukausi

 • Luokanvalvoja keskustelee ensisijaisesti opiskelijan kanssa ja tarkastelee tilannetta opintojen etenemisen suhteen.
 • Luokanvalvoja keskustelee poissaoloista huoltajan kanssa, jos opiskelija on alle 18-vuotias.

Selvittämättömiä/sairauspoissaoloja yli 40 h/ lukukausi

 • Luokanvalvoja keskustelee opiskelijan kanssa ja konsultoi opinto-ohjaajaa, kuraattoria, psykologia tai terveydenhoitajaa, poissaolojen luonteesta riippuen (esim. toistuvien sairauspoissaolojen kohdalla terveydenhoitajaa).
 • Luokanvalvoja keskustelee poissaoloista huoltajan kanssa, jos opiskelija on alle 18-vuotias.
 • Perustetaan monialainen asiantuntijaryhmä, mikäli sille on tarvetta. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on kartoittaa opiskelijalle tarjottavia tukitoimia. Asiantuntijaryhmän toiminta ei liity kurinpitotoimiin millään tavalla.

Selvittämättömiä/sairauspoissaoloja yli 60 h/ lukukausi

 • Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden tapauksessa luokanvalvoja järjestää tapaamisen opiskelijan ja huoltajan kanssa (mikäli tapaamista ei ole järjestetty muiden tukitoimien yhteydessä). Paikalla olisi hyvä olla tarpeen vaatiessa myös alan koulutusjohtaja.
 • Otetaan esille mahdollisuus monialaisen asiantuntijaryhmän perustamiseen tukitoimien kartoittamiseksi ja tarjoamiseksi. Samoin otetaan edelleen esille oppilaitoksen yksilöllisen opiskeluhuollon palvelut (kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja), joita voidaan tarpeen mukaan jälleen konsultoida.
 • Opiskelijalle ja huoltajalle on kerrottava mahdollisesta eronneeksi katsomisen prosessista ja ohjattava opiskelijaa etsivän nuorisotyöntekijän luokse, mikäli oppilaitoksen tarjoamia tukitoimia ei oteta vastaan. Myös mahdollinen opintojen keskeytys on syytä ottaa esille, etenkin mikäli kyseessä on sairaudesta johtuvat poissaolot. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot tai opiskelijaa ei yhteydenotoista huolimatta tavoiteta, otetaan yhteys opiskelijan kotikunnan etsivään nuorisotyöhön.

Poissaolojen jatkuessa

 • Luokanvalvoja, opinto-ohjaaja ja koulutusjohtaja tarkastelevat yhdessä oppilaitoksen jatko-toimenpiteitä.
 • Luokanvalvoja ilmoittaa opintosihteerille, mikäli opiskelijan poissaolot jatkuvat ja mikäli opinnot eivät ole edenneet riittävästi. Opintotoimisto ilmoittaa asiasta Kelalle (valvontailmoitus).

Eronneeksi katsominen

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos hän pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opiskelua. Menettelyistä eronneeksi katsomisessa on erilliset ohjeet.

Poissaolojen korvaaminen

 • Koulutusalat päättävät poissaolojen korvaamisperiaatteista ja -menettelyistä.
 • Oppiaineen opettaja päättää, mitä oppimistehtäviä opiskelija tekee saavuttaakseen opintojakson tavoitteet.
 • Anomus poissaoloa varten
 • Poissaoloselvitys tehdään Wilmassa