selaa koulutuksia
POKE

Laadunhallinta

Laadunhallinta

POKEn toimintajärjestelmän perustana ovat EU-tason ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen viitekehys, opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2011 – 2020, Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus sekä ISO 9001 -laadunhallintastandardi. Toimintajärjestelmä kattaa kaikki POKEn keskeiset toiminnot.

Toimintajärjestelmän keskiössä ovat

  • opiskelija- ja työelämälähtöinen toiminnan jatkuva ja systemaattinen kehittäminen, joka perustuu palautteisiin, ulkoisiin ja sisäisiin arviointeihin sekä toiminnan ja talouden mittareiden hyödyntämiseen
  • johdon ja henkilöstön sitoutuminen
  • prosessimainen ajattelutapa; ydin- ja tukiprosessit sekä toimintamallit niiden kehittämiseksi
  • toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys
  • innovatiivisuus, uudistumiskyky ja toisilta oppiminen.

Toimintajärjestelmä on käytännön väline toiminnan kehittämiseen. Toiminnan laatua kehitetään yhdessä ja yhteisesti sovituin menettelyin, kuitenkin niin, että jokainen pokelainen on ensisijaisesti itse vastuussa oman työnsä laadusta. Laatutyön kautta saatuja tuloksia tarkastellaan rakentavasti yhdessä asiakkaiden ja eri sidosryhmien kanssa.

POKE on aktiivinen toimija myös kahdessa ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellisessa laatuverkostossa, joiden toimintaa Opetushallitus tukee; Itä-Suomen LaStrada -verkosto ja Keski-Suomen Samassa veneessä -verkosto.

Opetushallituksen ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointiryhmä teki POKEn toimintajärjestelmän ulkoisen arvioinnin keväällä 2015. Palauteraportissa esiteltiin perusteellisesti POKEn toimintajärjestelmän vahvuudet ja kehittämiskohteet. Arviointiryhmän mukaan POKEn toimintajärjestelmä täyttää kansallisesti asetetun laatutason.

POKE kerää toiminnastaan säännöllisesti palautetta.

Nuorten koulutus

Aikuiskoulutus

Oppisopimuskoulutus

Sidosryhmät