selaa koulutuksia
Perustutkinto

Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 15 osp, Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon osa

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
15.8.2023 - 19.11.2023
opiskelun laajuus
30 osaamispistettä
haku alkaa
14.3.2023
haku päättyy
2.5.2023

Kuvaus

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita kasvatus- ja ohjausalasta.
Kasvatus- ja ohjausalalla tarvitaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, sekä kykyä ottaa huomioon
taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten asiakkaiden ohjauksen ja tuen tarpeet. Vastuu ohjattavien
turvallisuudesta korostuu alan osaamisvaatimuksissa. Alalla työskennellään usein osana on moniammatillista verkostoa.

Tässä tutkinnon osan koulutuksessa voit tutustua lastenohjaajan tai nuoriso- ja yhteisöohjaajan työhön. Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopiste on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen.

Koulutukseen sisältyvät ammattitaitovaatimukset: Opiskelija osaa
• noudattaa alaa ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
• toimia ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden ja työyhteisön kanssa
• huolehtia yksilön ja ryhmän hyvinvoinnista ja turvallisuudesta
• toimia erilaisten yksilöiden kanssa kunnioittaen moninaisuutta
• tukea yksilön kasvua ja kehitystä
• toteuttaa kasvatus- ja ohjausalan päivittäistä toimintaa
• noudattaa työelämän perustaitoja
• arvioida ja kehittää toimintaansa.

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella soveltuvuuden arviointiin, joka pidetään 9.5.2023 Äänekoskella Opinahjon yksikössä.

Haastattelussa arvioidaan hakijan valmiuksia kasvatus- ja ohjausalan työtehtäviin.
Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi
ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai
toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai
muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin
tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin
poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien
aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:
· sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin
osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus,
vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma,

· muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön
työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden,

· päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

· aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös jostain oppilaitoksesta.

Opiskelijan tulee näyttää rikostaustaote koulutuksen järjestäjän edustajalle (Laki lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita kasvatus- ja ohjausalasta.
Kasvatus- ja ohjausalalla tarvitaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon
taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten asiakkaiden ohjauksen ja tuen tarpeet. Vastuu ohjattavien
turvallisuudesta korostuu alan osaamisvaatimuksissa. Alalla työskennellään usein osana
moniammatillista verkostoa.

Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 15 osp
· Johdatus kasvatus- ja ohjausalan arvoihin ja lainsäädäntöön
· Ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän perusteet
· Hyvinvointi ja turvallisuus (sis. EA1-koulutuksen ja hygieniapassin)
· Kasvun tukeminen ja ohjaus
· Moninaiset ohjattavat
· Ohjaustyön perusteet
· Työelämän perustaitojen noudattaminen
· Työpaikalla järjestettävä koulutus: Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (4 viikkoa)

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla kasvatus- ja ohjausalan ympäristössä päivittäisissä kasvatuksen ja ohjaamisen tehtävissä. Soveltuvia näyttöympäristöjä ovat alakoulut, aamu- ja iltapäivätoiminta, seurakunnat, nuorisotilat, perhekeskukset, päiväkeskukset ja päiväkodit (yli 5-vuotiaiden ryhmät).

Koulutus toteutetaan joustavana lähi-, etä- ja verkko-opiskeluna sekä työpaikalla järjestettävänä
työssäoppimisena.

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.

Koulutuksen kesto on noin 3 kk. Opiskelijat henkilökohtaistetaan ja heille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. HOKS:ssa määritellään koulutuksen kesto ja toteuttamistavat, joten koulutuksen kesto on henkilökohtainen.