selaa koulutuksia
Perustutkinto

Perhepäivähoitajasta varhaiskasvatuksen lastenohjaajaksi, kasvatus ja ohjausalan perustutkinnon osa

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
15.8.2023 - 17.12.2023
opiskelun laajuus
30 osaamispistettä
haku alkaa
14.3.2023
haku päättyy
2.5.2023

Kuvaus

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttamisen tutkinnon osa, 30 osp

Oletko suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon ja haluaisit varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden? Tämä koulutus vahvistaa pedagogista osaamistasi.

Soveltuvuuden arviointi 9.5.2023.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille, jotka haluavat hankkia kelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin. (Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018))

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa.
Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.

Koulutukseen sisältyvät ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

- työskennellä varhaiskasvatusta ohjaavien valtakunnallisen ja paikallisen suunnitelman
sekä arvoperustan ja toimintakulttuurin periaatteiden mukaisesti
- huomioida toimintaa toteuttaessaan lasten mielenkiinnon kohteita ja tarpeita sekä käyttää työnkuvansa mukaisesti pedagogisen dokumentoinnin työmenetelmää
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida työnkuvansa mukaisesti pedagogista toimintaa huomioimalla laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen alueet
- ohjata ja tukea leikkiä ymmärtäen sen merkityksen lapselle ja pedagogiselle toiminnalle
- luoda yhdessä työyhteisön kanssa oppimista, kehitystä ja vuorovaikutusta edistävää oppimisympäristöä
- tukea lapsen kielellisiä taitoja, itseilmaisua sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- arvioida ja kehittää omaa toimintaansa osana työyhteisöä.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi
ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai
toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai
muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin
tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin
poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien
aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:
· sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin
osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus,
vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma

· muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön
työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden,

· päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

· aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös jostain oppilaitoksesta.

Opiskelijan tulee näyttää rikostaustaote koulutuksen järjestäjän edustajalle (Laki lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).

Opetussuunnitelma:
· Orientaatio opintoihin, tietotekniikka
· Varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö
· Varhaiskasvatussuunnitelma
· Kasvatustyön prosessi
· Varhaiskasvatuksen työtavat; toiminnan suunnittelu ja ohjaaminen
· Leikki varhaiskasvatuksen menetelmänä
· Lapsen tunnetaidot
· Osallisuus
· Erityisen tuen tarpeet ja niissä tukeminen
· Työpaikalla järjestettävä koulutus (6 viikkoa)

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä käytännön työtehtävissä toimien varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen tehtävissä. Soveltuvia näyttöympäristöjä ovat päiväkodit, kerhotoiminta ja esiopetus.

Lisätietoja:
Tanja Kuitunen
tanja.kuitunen@poke.fi
p. 040 1985761

opiskelijalle maksuton