Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä hakee

 • opintopsykologia
 • tieto- ja viestintätekniikan tuntiopettajaa
 • äidinkielen tuntiopettajaa
 • englannin ja ruotsin kielten tuntiopettajaa
 • prosessiteollisuuden tuntiopettajaa
 • yhteiskunnallisten aineiden opettajaa

Avoimet työpaikat Kuntarekry.fi -palvelussa.

Lue lisää ja jätä hakemuksesi 13.5. klo 15 mennessä! Opintopsykologin hakuaika 27.5. saakka.

Poken opiskelijoita työpaikoilla ohjanneet ovat pääosin tyytyväisiä opiskelijoiden osaamiseen työpaikkajakson alkaessa ja yhteistyöhön Poken kanssa, selviää Opetushallituksen työelämäpalautekyselyn tuloksista.

Ammatillisen koulutuksen valtakunnallista työelämäpalautetta on kerätty 1.7.2021 alkaen ja sitä julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa. Kysely jakautuu kahteen osaan: työpaikkakyselyyn vastaavat työpaikkojen oppilaitosyhteistyöstä vastaavat henkilöt, työpaikkaohjaajakyselyyn oppisopimuksessa tai koulutussopimuksessa nimetyt vastuulliset työpaikkaohjaajat.  Palautekyselyiden kysymykset liittyvät ammatillisten oppilaitosten ja työpaikkojen arjen kumppanuuteen, kuten toiminnan asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen. Palautteessa ei arvioida yksittäisiä opiskelijoita.

Työpaikkojen oppilaitosyhteistyöstä vastaavat henkilöt antoivat yhteistyöstä Poken kanssa arvosanaksi 4,2 (asteikko 1-5). Saman arvosanan he antoivat vastauksena kysymykseen, voisitteko rekrytointitilanteessa palkata Pokelta valmistuneita opiskelijoita.

Pokella ollaan tyytyväisiä kyselyiden hyvistä tuloksista, jotka kertovat siitä, että Pokella osataan rakentaa työelämäyhteistyötä, jossa yhteiskuntavastuu toteutuu.

Edelleen työpaikoilla oltiin tyytyväisiä sopimusyhteistyöhön eli siihen, miten Poke hoitaa oppisopimuksia ja koulutussopimuksia. Kysymykseen, suosittelisivatko he oppisopimus- ja koulutussopimusyhteistyötä Poken kanssa arvosanaksi tuli 4,2. Työpaikoilla ollaan myös tyytyväisiä ylipäätään työelämässä oppimisen järjestämiseen, josta tuli arvosanaksi 4.

Myös työpaikkaohjaajat olivat tyytyväisiä yhteistyöhön Poken kanssa ja antoivat arvosanaksi 4,27. Lisäksi oltiin tyytyväisiä Poken toimintaan järjestää työelämässä oppimista, arvosanaksi tuli 4. Näytön toteutus yhteistyössä oppilaitoksen kanssa oli onnistunutta, arvosanaksi annettiin 4,3.

Pokella halutaan kehittää yhdessä työelämän kanssa ammatillista koulutusta ja siksi kyselyt ovat yksi tärkeä tapa kuulla työelämää. Työpaikkaohjaajakyselyt ovat säännöllisiä ja ne lähetetään kunkin työpaikkajakson  päättyessä. Työpaikkakysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa, ja seuraavan kerran se lähetetään elokuussa. Kysely lähetetään työpaikoille, joissa on ollut Poken koulutus- tai oppisopimusopiskelijoita.

Työpaikkakyselyn vastausprosentti oli valtakunnallisesti 25 ja Pokella 43,3.

Työpaikkaohjaajakyselyn vastausprosentti ajalta 1.7.-31.12.2021 oli valtakunnallisesti 29  ja  Pokella 39.

Poken osalta vastausprosentit ovat valtakunnan tasoa korkeammat. Voidaan todeta, että työpaikkojen edustajat ja työpaikkaohjaajat ovat nähneet palautteen antamisen tärkeänä osana vuorovaikutteisen työelämäyhteistyön kehittämisessä.

Työpaikkakyselyn mukaan Poke on onnistunut seuraavissa asioissa:

 • Asiat ovat hoituneet helposti ja mutkattomasti.
 • Henkilökohtainen kohtaaminen opettajan kanssa.
 • Asiointi työpaikalla ja ihmisten kohtaaminen.
 • Miellyttävää yhteistyötä.
 • Hyviä ja motivoituneita opiskelijoita.
 • Joustava yhteistyö.
 • Kuuntelee yritysten toiveita ja vaatimuksia koulutusten osalta.
 • Työelämän toiveita on kuultu.
 • Helposti tavoitettavissa olevat opettajat.
 • Koulutukset vastaavat yritysten tarpeita.

Miten Poke voi parantaa toimintaa?

 • Koulu voisi pitää säännöllistä yhteyttä yrityksiin.
 • Opettaja saisi käydä useammin kuin vasta palautekeskustelussa.
 • Jos opiskelijoita käytetään, niin olisi hyvä, että niitä olisi tasaisesti vuoden jokainen kuukautena.
 • Joustavuutta lisää yhteistyömuotoihin ja säännöllinen yhteydenpito.
 • Jos opiskelijalla on haasteita työharjoittelun kanssa, toivomme koululta herkempää yhteydenottoa, jotta voimme ratkaista ongelmaa yhdessä.
 • Työssäoppimisajan seurantaa enemmän.
 • Useammin ohjaajakoulutusta.

Millaisia koulutustarpeita yrityksissä on?

 • Erilaisia kortti- ja lyhytkoulutuksia.
 • Sote-alan erikoistumiskoulutuksia.
 • Erityisalojen ja -osaamisen syventäviä koulutuksia. Erikoistumismahdollisuuksia erilaisiin tehtäviin, esimerkiksi ammattitaidon ajantasaistamista, ammatillisten tietojen päivittämistä ja syventämistä.
 • Metallialan koulutuksia, kuten hitsausta, konepajaympäristöjä, erilaisia koneistamiskoulutuksia ja työkaluvalmistusta.

Työpaikkaohjaajakyselyn mukaan Poke on onnistunut seuraavissa asioissa:

 • Yhteyksiä kehotettiin ottamaan pienissäkin asioissa. Avoin yhteysväylä tarjottiin. Kiitos yhteistyöstä.
 • Saa ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä ja kysyä.
 • Ammattitaitoiset opettajat ja ohjaajat.
 • Yhteistyö on ollut sujuvaa, ammattitaitoista ja joustavaa.
 • Kannustava ilmapiiri ja tuki.
 • Työssäoppimisen aloitus oli sujuvaa. Opo oli aktiivinen.
 • Opiskelijat hyvin motivoituneita.
 • Opiskelijat valmiita tekemään, motivoituneita ja helppoja ohjattavia.

Miten Poke voi parantaa toimintaa?

 • Opiskelijoiden erilaisuus aiheuttaa joskus haasteita. Hyvällä ja avoimella yhteistyöllä sitä voidaan parantaa.
 • Työpaikkakäyntejä säännöllisesti.
 • Aktiivisempi tiedottaminen opiskelijoiden tavoitteista, koska kaikki opiskelijat eivät tuo niitä itse esille.
 • Työpaikan olisi hyvä tietää opiskelijoiden valmiuksista ja rajoituksista etukäteen. Olisi osattu toimia eri tavalla, jos olisi tiedetty.
 • Tasokas apu molemmin puolin lisää onnistumista.
 • Enemmän jatkuvaa yhteydenpitoa harjoittelun eri vaiheissa.

Tuloksia käytetään ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Tuloksia käytetään kansallisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen laadun seurantaan ja kehittämiseen, ja ne vaikuttavat myös koulutuksen järjestäjien saamaan vaikuttavuusrahoitukseen vuodesta 2023 alkaen. Koulutuksen järjestäjät hyödyntävät saatua palautetta oman toimintansa asiakaslähtöisyyden ja laadun seurantaan sekä kehittämiseen.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita työpaikalla ohjanneilta työpaikkaohjaajilta ja työpaikkojen oppilaitosyhteistyöstä vastaavilta henkilöitä saatu palaute on valtakunnallisesti hyvää. Kaikkien kysymysten vastausten keskiarvo on työpaikkaohjaajakyselyssä 4.2 ja työpaikkakyselyssä 4.0, kun paras mahdollinen arvio on 5.

Työpaikkaohjaajat muun muassa kokivat, että oppilaitos oli etukäteen varmistanut, että heidän ohjaamillaan opiskelijoilla oli riittävät valmiudet työelämässä oppimiseen (keskiarvo 4.1). He myös arvioivat saaneensa oppilaitokselta riittävästi tukea opiskelijoiden ohjaamiseen (keskiarvo 4,0).

Myös yhteistyöhön oppilaitosten kanssa oltiin tyytyväisiä. 81 % kyselyyn vastanneista työpaikkaohjaajista on erittäin tai hyvin tyytyväisiä ammatillisten oppilaitosten toimintaan järjestää oppisopimukseen ja koulutussopimukseen perustuvaa koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa.

Ammatillinen koulutus osa alueen elinvoimaisuutta

Ammatilliset oppilaitokset ovat työ- ja elinkeinoelämän kumppaneita. Siksi Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset keräävät säännöllisesti palautetta työpaikkaohjaajilta ja työpaikkojen edustajilta. Kukin oppilaitos saa omat tuloksensa työelämäpalautteesta omaan käyttöönsä tukemaan toimintansa kehittämistä. Valtakunnallisista tuloksista voidaan tarkastella vastauksia muun muassa alueittain ja aloittain. Jatkuva vuoropuhelu työelämän ja sidosryhmien kanssa mahdollistavat työvoiman saatavuuden, uudistumisen sekä sen , että tutkinnot kehittyvät ja opiskelijoiden osaaminen vastaa työelämän muuttuvia tarpeita.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelija voi hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellä näitä ja muita opiskelutapoja joustavasti opintojensa aikana. Ammattiin tarvittavan osaamisen hankkiminen tai olemassa olevan osaamisen päivittäminen suunnitellaan aina yksilöllisesti opiskelijan ja työpaikan tarpeisiin. Oppilaitos vastaa koulutuksesta ja tukee työpaikkaa opiskelijan ohjauksessa.

Vuodesta 2018 vuoteen 2021 oppisopimuskoulutuksessa olleiden osuus kaikista toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on kasvanut 17 prosentista 20 prosenttiin.

Oppisopimuskoulutus- ja koulutussopimusyhteistyö rakentavat ja ylläpitävät aitoa alueellista  työelämäkumppanuutta  ammatillisen koulutuksen ja työelämän välillä.

Työelämäpalautteen tuloksia voi tarkastella opetushallinnon Vipunen-tilastopalvelussa. Ensimmäinen julkaistava tilastointijakso on 1.7.–31.12.2021. Työpaikkaohjaajakyselyn tulokset päivittyvät Vipusessa joka kuukauden 3. päivä, ja työpaikkakyselyn tulokset kaksi kertaa vuodessa: maaliskuussa ja syyskuussa.

 Työelämäpalautteen tuloksia Vipunen-palvelussa

 Työpaikoilta kerättävä työelämäpalaute

 

 

Nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu maksuton hyvinvointitapahtuma Äänekosken Pankkari Areenalla ke 13.4. klo 11-16.

Mukana mm. eri toimijoiden esittelypisteitä, toiminnallisia juttuja, onnenpyörä, smoothiebaari jne. ja mikään ei maksa mitään. Tervetuloa!

Miten sulla menee? -tapahtuman takana ovat Ääneseudun Ilona ry ja Meijän Mieli -hanke, jotka haluavat tukea paikkakunnan nuorten hyvinvointia. Poke ja suuri joukko muita nuorten parissa toimivia tahoja, kuten järjestöjä, hankkeita sekä kaupungin eri yksiköitä on myös mukana tapahtumassa.

Tapahtumassa tarjotaan nuorille ilmaisia lajikokeiluja, kuten keilaus ja frisbeegolf.
Paikalla on myös mm. VR-paja, mielikioski ja rentoutumispiste sekä hiusalan opiskelijoiden pikakampaamo. Marttojen pisteellä pääsee maistelemaan smoothieta tai virkistäytymään kahvikupposen äärellä. Onnenpyörästä voi pyöräyttää itselleen hyvinvointiin liittyviä pikkulahjoja tai lahjakortteja. Pihalla päivystää nuorisotoimen Kesäkaara mielenkiintoisine aktiviteetteineen. Luovaa toimintaa pääsee toteuttamaan graffitimaalauspisteellä.

Areenan salissa esittäytyvät ja palveluistaan kertovat eri alojen toimijat. Tapahtumassa huomioidaan vallitsevat hygieniasuositukset ja tarjolla on käsidesiä ja kasvomaskeja.

Haemme karjanhoitajaa ja kolmea metsäalan tuntiopettajaa Saarijärvelle

Tule työskentelemään kanssamme Tarvaalan Biotalouskampukselle! 

Karjanhoitajan vastuualueeseen kuuluu opetusmaatilan päivittäinen eläintenhoito, eläintenhoidon hallintotyöt sekä opiskelijoiden ohjaustehtävät. Valittavalla on oltava alan koulutus, hyvä käytännön eläintenhoitokokemus, monipuolinen karjatalouskoneiden tuntemus, tietotekniikan käyttökokemus sekä maitotilan toimintoihin liittyvien laatuasioiden hallinta.

Tehtävän voi aloittaa 11.5.2022 tai viimeistään 21.5.2022. Tehtävä on määräaikainen 31.3.2023 saakka.

Lisätiedot määräaikaisen karjanhoitajan paikasta ja hakemukset kuntarekry.fi -palvelussa. Hakemukset 19.4. mennessä.

Haemme kolmea metsäalan tuntiopettajaa vakinaiseen palvelussuhteeseen 1.8.2022 alkaen. 

 • koneellisen puunkorjuun opettaja
 • metsätalouden opettaja
 • metsän- ja luonnonhoitoon suuntautunut opettaja

Lisätiedot avoimista metsäalan opettajan työpaikoista ja hakemukset Kuntarekry.fi -palvelussa. Hakemukset 25.4. mennessä.